Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Adresný bod sa definuje ako priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy, ktorá má svoje orientačné číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ak táto nemá orientačné číslo ale len súpisné číslo. Na základe zamerania sa adresný bod vyjadruje v priestorových súradniciach. Umožňuje jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov v teréne pomocou priestorových súradníc. Na zistenie informácií o adresách všetkých fyzických budov v Slovenskej republike, ktorým bolo určené súpisné číslo sa používa register adries. Adresný bod slúži práve pre tento register adries. Register adries je informačný systém verejnej správy, kde nájdeme záznamy o všetkých adresách a adresných bodov bytových a nebytových budov na celom území Slovenska. Údaje do registra zapisujú obce a mestá ale správcom je ministerstvo vnútra. Ministerstvo zapisuje, robí výmaz a opravuje v registri údaje o adrese a identifikátor adresy. Pri vzniku adresy určí ministerstvo identifikátor adresy. Obce sú povinné kontrolovať správnosť údajov a úplnosť adresných bodov. V prípade, že sa údaje nezhodujú so skutočným stavom, bude možné opraviť údaje chybných adresných bodov. V registri nájdeme informácie o majiteľoch budov či pobytoch osôb. V registri nájdeme zemepisné súradnice o polohe hlavného vchodu každej budovy, ktorá má určené súpisné číslo alebo o polohe vstupu do budovy, ak má vstup pridelené orientačné číslo. Súpisné alebo orientačné číslo nebude pridelené nikomu, kto adresný bod neposkytne ako prílohu ku žiadosti o súpisné alebo orientačné číslo stavby – cena adresného bodu je určená na základe činnosti geodeta. Súradnice adresného bodu zameriava v teréne geodet, ktorý ju následne zobrazí na mape. Výsledkom je elaborát, ktorý sa nemusí overovať autorizačne ani úradne. Elaborát sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je grafické znázornenie vstupu do budovy s parcelným číslom pozemku a stavby. Grafické znázornenie sa označuje krížikom. Druhou časťou sú popisné údaje vstupu do budovy. Popisné údaje obsahujú názov kraja, okresu, obce alebo jej časti, ulice, zemepisné súradnice a výšku bodu a v neposlednom rade meno geodeta, ktorý adresný bod zameral. V rámci vytvárania geometrického plánu jednotlivých pozemných stavieb, v rámci stavebného konania k týmto stavbám alebo dodatočným zameraním vznikajú adresné body presne stanovenou metodikou. Cena adresného bodu je stanovená geodetom. Každý vytvorený adresný bod je obec povinná umiestniť do registra adries. Na portáli verejnej správy ale aj na portáli Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky je od 1. Júla 2015 k dispozícií elektronická služba registra adries. Na mape sa zobrazí  grafická prezentácia každého adresného bodu, ktorý je v informačnom systéme. V prípade, ak si občan požiada o overenie údajov o adrese, musí byť držiteľom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom. Občan môže požiadať aj o dataset – súbor údajov o adresách obce alebo jej časti zvolených podľa vlastných kritérií. Tento dataset systém žiadateľovi doručí v štruktúrovanej forme do emailovej schránky, resp. do elektronickej schránky.

Čo treba robiť v prípade, ak je potrebné určiť zmeniť alebo zrušiť súpisné a orientačné číslo? Ak je potrebné určiť súpisné číslo, obec na vlastné náklady obstaráva tabuľky so súpisným číslom. Ak sa jedná o orientačné číslo, to na vlastné náklady zabezpečuje stavebník. Taktiež zabezpečuje aj opevnenie a údržbu. Tabuľky s oboma číslami musia byť viditeľne osadené, nemôžu pôsobiť rušivo na vzhľad budovy a musia byť vedľa seba. Obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla. Každá budova má pridelené unikátne číslo, ktoré sa určuje každej budove za účelom jednoznačnej identifikácie. Každá mestská časť vydáva potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla. Taktiež vydáva oznámenia o číslovaní, zmene a zrušení stavieb súpisnými a orientačnými číslami. Eviduje druhy číslovania stavieb, vykonáva výmenu evidenčných čísel za súpisné a pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc. Žiadosti k súpisným číslam je možné poslať písomne, elektronickou službou (vyžaduje sa prihlásenie pomocou občianskeho preukazu s čipom), taktiež elektronicky na emailovú adresu alebo osobne v podateľni miestneho úradu. K žiadosti o určenie súpisného čísla je potrebné predložiť adresný bod stavby, kde je uvedená zemepisná šírka a zemepisná dĺžka. Tento adresný bod musí byť zameraný geodetom. Geodet si určuje, aká je cena adresného bodu. Ak sa jedná o rodinné dvojdomy, bytové domy alebo stavby s viacerými vchodmi, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod samostatne. Pred tým, ako sa má stavba vybudovať na novej ulici, musia stavebníci zabezpečiť vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice. Ak sa jedná o budovu, ktorá nemala určené súpisné číslo do 30.6.2015, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla. Osoba, ktorá je určená v kolaudačnom rozhodnutí, je povinná požiadať o určenie súpisného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že sa jedná o spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť má spoločenstvo, ak ide o zmluvu o výkone správy, má povinnosť správca.

Ku žiadostiam o čísla pri novostavbách je potrebné doložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie a geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácií, resp. zameranie adresných bodov stavby geodetom ( kópiu z katastrálnej mapy, kde je uvedená zemepisná šírka a zemepisná dĺžka a vyznačenie budovy na parcele s označením polohy adresného bodu v grafickej časti). Cena adresného bodu je určená geodetom, väčšinou sa jedná o sumu od 150-250 EUR a vyššie. Taktiež musí byť pri žiadosti list vlastníctva na pozemok, kde je stavba postavená. Ak vlastník pozemku nie je totožný s vlastníkom stavby, je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku, napríklad nájomnú zmluvu s vlastníkom alebo súhlas s umiestnením trvalej stavby. Zároveň je potrebné doložiť výpis z obchodného registra a splnomocnenie, ale len v tom prípade, ak sa stavebník nechá zastupovať niekým iným. Ak by prišlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti po vydaní kolaudačného rozhodnutia, musí sa doložiť doklad o nadobudnutí vlastníctva  – napríklad kúpnopredajná zmluva. Pri dvojdome alebo bytovom dome je potrebné doložiť potvrdenie, z ktorého jasne vyplýva, že sa jedná o jednu alebo viac samostatných stavieb. Za potvrdenie sa považujú výkresy pôdorysu. Pri odstránených stavbách sa musí doložiť rozhodnutie o určení súpisného čísla, ale len v tom prípade, ak sa zachovalo. Ďalej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby, výpis z obchodného registra, ak sa vlastník nechá zastupovať, tak splnomocnenie a kópiu z katastrálnej mapy, resp. geometrická plán so zameraním stavby.  Na Slovensku existujú modro – biele čísla. Tie sa používajú pri stavbách, ktorým bolo pridelené evidenčné číslo. Sú to najmä stavby ako garáž, chata, poprípade prístrešok. Aj pri takýchto stavbách je potrebné doložiť k žiadosti aj potrebné dokumenty. Sú to najmä splnomocnenie, ak sa vlastník nechá zastupovať, výpis z obchodného registra, doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva v tom prípade, ak prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Ďalej sa musí doložiť list vlastníctva na pozemok, na ktorom je stavba postavená ( ako aj pri novostavbách je potrebné zdokladovať ak je vlastník iný- nájomná zmluva, kópia z katastrálnej mapy), rozhodnutie o určení evidenčného čísla (ak sa zachovalo), geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácií, zameranie adresných bodov stany geodetom, kde musí byť uvedená zemepisná šírka a zemepisná dĺžka v popisnej časti a vyznačenie budovy na parcele s označením polohy adresného bodu v grafickej časti a v neposlednom rade právoplatné kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o prípustnosti stavby. Často sa stáva, že sa nezachovajú žiadne doklady o povolení stavby, teda povolenie na jej užívanie. Preto je potrebné požiadať o potvrdenie o existencii stavby, ktoré je zároveň potvrdením, že stavba sa využíva na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Takéto potvrdenie vydáva stavebný úrad, pred tým oddelenie územného konania a stavebného poriadku. Potvrdenie vystavia až vtedy, keď sú doložené požadované doklady. Takéto potvrdenie je potrebné aj pri stavbách, ku ktorým sa nezachovali žiadne doklady a ku stavbám, ktorým doteraz nebolo pridelené súpisné číslo. Vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla je spoplatnené sumou 1,50 EUR.  Za vyhotovenie odpisu, fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh a záznamov, evidencií, registrov listín a spisov v úradnej úschove sa taktiež účtuje správny poplatok vo výške 1,50 EUR. Tento poplatok sa účtuje aj v tom prípade, ak ide o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla v prípade straty dokladov, ak je stavba nadobudnutá do vlastníctva kúpou, darom alebo dedičstvom. Tieto poplatky je možné uhradiť prevodom z účtu, poštovým poukazom alebo v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu a sú zároveň príjmami mestskej časti. Cena adresného bodu sa líši v závislosti od geodeta. Každá budova má vlastnú adresu. Adresa je pridelená budove, ktorá má určené súpisné číslo, ale nemá orientačné číslo alebo má určené len jedno orientačné číslo. V prípade budovy, ktorá má viacero vstupov, je ku každému vstupu do budovy pridelená jedna adresa. Dňom, keď sa budove určí súpisné číslo, vzniká adresa. Ak má budova viacero vstupov a určí sa jej orientačné číslo, môže sa prideliť adresa identifikujúca polohu vstupu. Ak sa budovám zruší súpisné číslo v registri, adresa zaniká. Na jednoznačnú identifikáciu adresy slúži jedinečná, neprázdna a konečná množina alfanumerických znakov. Využíva sa pre potreby registra a iných systémov na účely ich komunikácie. Adresný bod je priestorový údaj rovnako ako aj geografická os ulica. Tá označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice. Na vyjadrenie adresného bodu a geografickej osi ulice sa využíva Európsky terestrický referenčný systém 1989 a alfanumerickým kódom ETRS89. Cena adresného bodu je určovaná geodetom, alebo cenou, ktorú si štandardne účtujú. Adresný bod sa vyznačuje v zameraní adresného bodu, ktorý sa vyhotovuje ako elektronický dokument a v listinnej podobe. Stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla vyznačí adresný bod v zameraní adresného bodu. Rovnako sa vyznačuje aj geografická os ulice. Všetky adresné body sa zaznamenávajú v registri. Tieto údaje sa považujú  za úplne a zodpovedajúce skutočnosti, kým sa nepreukáže opak. Register obsahuje pri každej adrese tieto údaje: Názov okresu, názov kraja, názov mestskej časti ( ak sa mesto čelní na mestské časti), názov časti obce alebo názov časti vojenského obvodu, názov ulice, adresný bod, súpisné číslo, identifikátor adresy. Pri každej adrese sú napísané aj údaje o budove: či sa jedná o bytovú alebo nebytovú budovu, kód druhu stavby, údaj o čísle bytu a podlaží ( na ktorom sa byt nachádza), údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty. Taktiež sa tam nachádzajú údaje o ovci, v ktorej sa budova nachádza, či sa nachádza vo vojenskom obvode, číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti a nájdeme tam informáciu aj o tom, či má obec samostatné číslovanie bodov so súpisnými číslami a orientačnými číslami. Register taktiež obsahuje údaj o poštovom smerovacom čísle. Časť registra, ktorá je geografická obsahuje polohu každého adresného bodu a geografické osi ulíc.

Ministerstvo opravuje, mení a vymazáva údaje v registri podľa údajov, ktoré obsahujú. Zároveň určí adrese identifikátor adresy pri je vzniku. V geografickej časti registra obec vyznačuje a vymazáva adresné body. V prípade ulíc sa zmení, vyznačí alebo vymaže v geografickej časti geografickú os ulice. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vykoná zápis, zmenu, výmaz a opravu údaju, ak ide o adresu vo vojenskom obvode. Stavby, ktoré sú vytvorené alebo už existujú a ktoré sú stavbami pre obranu alebo bezpečnosť štátu majú taktiež adresné body a geografické osi ulíc. Ich vyznačenie, zmenu, výmaz a opravu je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase štátneho orgánu. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky dáva súhlas na zmenu, opravu, výmaz ako aj vyznačenie adresného bodu a geografickej osi ulíc budovám, ktoré sú stavbou jadrového zariadenia alebo súvisia s jadrovým zariadením. Poskytovateľ univerzálnej služby zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje podľa údajov v registri. Všetky zmeny, opravy výmazy sa vykonávajú ku dňu vzniku, zmeny, opravy alebo zániku adresy, ak sa neustanovuje inak. Aktuálne údaje a hodnoty týchto údajov pred vykonaním zmeny alebo výmazu vedie ministerstvo v registri. Najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia vzniku, zmeny a opravy adresy ministerstvom vykoná poskytovateľ univerzálnej služby zápis údajov. Ak pracovník mení poštové smerovacie číslo, zápis sa vykonáva ku dňu zmeny. Bez návrhu zabezpečia ministerstvo, obce a poskytovateľ univerzálnej služby opravu chýb v registri pri tých údajoch, ktoré sú v rozpore s verejnou listinou alebo iným dokumentom. Taktiež opravia údaje, ktoré sú chybné z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní alebo z dôvodu inej nesprávnosti v písomnom vyhotovení verejnej listiny. Orgány verejnej moci, vlastníci budov a iná užívatelia budov sú povinným poskytnúť súčinnosť na účely opráv chýb v registri. Tá osoba, ktorej zmeny v registri sa týkajú, môže kedykoľvek požiadať o opravu chyby v registri.   Oprava sa musí vykonať do 30 dní, v odôvodnených prípadoch až do 90 dní. Okresný úrad vykonáva výmaz, opravu, zmenu údajov za obce, ktoré nie sú pripojené na register, alebo ktoré z technických príčin nemôžu zmeny vykonať. Všetky zmeny je možno vykonať na základe podkladu – buď originál alebo osvedčená kópia. Ministerstvo poskytuje správcovi informačného systému verejnej správy údaje z registra v elektronickej podobe. Na základe žiadosti poskytne ministerstvo údaje aj inej osobe tiež v elektronickej forme – elektronický odpis. Ak sa jedná o viacero budovu s viacerými vstupmi, poskytne údaje hromadne vo forme elektronického odpisu. Taktiež môže poskytnúť údaje automatizovaným spôsobom v súlade so štandardami. Register je verejne prístupný. Register je verejne prístupný, údaje majú informatívny charakter. Poskytnutie údajov je podmienené uzavretím dohody s ministerstvom. V prípade, ak poskytovateľ univerzálnej služby nesplní svoje úkony, môže byť sankciovaný sumou od 1000 € do 5000 €. Pokutu ukladá Okresný úrad, ktorý dohliada na závažnosť konania. Výnosy pokút sú štátnym príjmom. Vzor merania adresného bodu a podrobnosti o vyjadrení adresného bodu vydá ministerstvo po dohode s úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Pôsobnosť obce je výkonom štátnej správy riadeným, metodicky usmerňovaním a kontrolovaným ministerstvom a okresným úradom, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza. Ministerstvo je zároveň povinné v súčinnosti s obcami zabezpečiť zameranie adresných bodov vo vzťahu k budovám a geografických osí ulíc. Budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.06.2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami zapíše všetky údaje do registra a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.7]