Geodetické služby
na celom Slovensku

72 hodín

Ste na správnom mieste, ak potrebujete geometrický plán vypracovať rýchlo a profesionálne.

Náš plán je univerzálny

Náš GEOMETRICKÝ PLÁN AKCEPTUJÚ VŠETKY INŠTITÚCIE na Slovensku

Geodeti

Nájdete nás na CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA

8
krajov
79
okresov
140
miest
2927
obcí

Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Autorizovaný geodet a kartograf

Autorizovaný geodet a kartograf je podnikateľská činnosť vykonávaná na základe osobitných predpisov. Pri podnikateľských činnostiach vykonávaných podľa osobitných predpisov, jednotné kontaktné miesto koná len ako sprostredkovateľ na základe žiadosti o vznik podnikateľského oprávnenia príslušnému orgánu. Príslušný orgán rozhoduje o udelení podnikateľského oprávnenia. Po prijatí žiadosti, príslušný orgán komunikuje priamo so žiadateľom a rozhoduje o vydaní oprávnenia v rámci stanovenej lehoty na základe osobitných predpisov.

Osoba, ktorá chce vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa a získať oprávnenie na výkon tejto činnosti, musí splniť určité podmienky. Osoba je oficiálne uznaná ako autorizovaný geodet a kartograf, ak nemá žiadne obmedzenia pre výkon právnych úkonov, ak je bezúhonná, ak zložila sľub a zároveň úspešne absolvovala skúšku pred komorou alebo preukázala odbornú kvalifikáciu na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, alebo preukázala odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov. Dovŕšením 18. roku veku vzniká spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Uzavretím manželstva sa spôsobilosť nadobúda ešte pred dosiahnutím tohto veku.

Pred komorou môže fyzická osoba vykonať kvalifikačnú skúšku, ktorá absolvovala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na študijnom odbore geodézia a kartografia a má za sebou 5-ročnú odbornú prax v geodetickom a kartografickom odbore alebo ak preukázala osvedčenie z odbornej kvalifikácie.

Odbornú osobitnú spôsobilosť získa fyzická osoba, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo jej bolo vzdelanie uznané rozhodnutím podľa osobitných predpisov, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v banskomeračskom študijnom odbore zameranom na hlbinné dobývanie a po získaní tohto vzdelania má 5-ročnú prax v geodetickom a kartografickom odbore alebo prax, ktorú jej uznali na základe rozhodnutia vydaného na základe osobitných predpisov. Túto spôsobilosť získa aj po úspešnom absolvovaní kvalifikačnej skúšky pred Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, na základe ktorej vydá úrad fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Fyzická osoba, ktorá si požiada o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, predsedovi predstavenstva komory, skladá do rúk sľub v nasledovnom znení: ,,Na svoju česť a svedomie sľubujem, že činnosť AGaK budem realizovať  v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, na základe ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v súlade s Etickým kódexom AGaK a podľa svojho vedomia a svedomia, nestranne, čestne a svedomite.

Pre výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa sú dôležité aj ďalšie doplňujúce informácie. Medzi vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré sú potrebné na kvalifikačnú skúšku pred komorou sú zhotovovanie geometrických plánov, geodetické činnosti pozemkových úprav, vymedzovanie pozemkových hraníc, zakladanie a aktualizovanie geodetických bodov, digitalizovanie alebo meranie a znázornenie objektov, ktoré sú súčasťou základných mapových diel štátu a tematických mapových diel s veľkou mierkou s rozsahom nad 0,025 km2. Za vybrané činnosti sa považuje aj budovanie určovacích sietí, určovanie a kontrola merania za účelom dodržiavania polohy stavebných objektov v priestore, vymeriavanie posunov a deformácií technologických zariadení a stavebných objektov, vymeriavanie a vyobrazenie predmetov reálneho vyhotovenia stavby, vytýčenie a kontrola geometrických hodnôt priemyselných zariadení a objektov. Vynímajúc zobrazenia a merania predmetov reálneho vyhotovenia nie zložitých stavieb a drobných stavieb, premien týchto stavieb a geodetické činnosti pri vybudovaní a aktualizovaní informačných systémov o území, ktoré sú stavané a aktualizované v rámci potrieb štátnych orgánov a orgánov patriacich do územnej samosprávy.

Medzi vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré sú potrebné na osobitnú odbornú spôsobilosť patria geodetické činnosti pozemkových úprav, geometrické plány, vytýčenie pozemkových hraníc, usporiadanie a aktualizovanie geodetických bodov, digitalizovanie alebo meranie a vyobrazenie objektov, ktoré sú brané do štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa je potrebné zaplatiť poplatok za kvalifikačnú skúšku v sume 82,50€, ktorou uchádzač získa osobitnú odbornú spôsobilosť.

Žiadateľ o výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa môže poplatok uhradiť formou kolkových známok uvedených v nominálnej hodnote na správnom orgáne, v hotovosti a to priamo do pokladnice správneho orgánu, poplatok môže uhradiť poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo poslednou možnosťou je prevod z účtu v banke.

V prípade elektronicky zaslaného návrhu a podpísaného elektronickým podpisom sa poplatok znižuje o 50% zo sadzby poplatkov, ktoré sú určené v sadzobníku, najviac však do výšku 70€.

Žiadateľ o výkon autorizovaného geodeta a kartografa si môže vybrať úhradu poplatku z vyššie uvedených možností, ak však platbu vykoná elektronickým prevodom z účtu v banke, poplatok sa považuje za uhradený až v deň odpísania zo žiadateľovho účtu. Doklad o vykonaní úhradu nie je potrebné prikladať ako prílohu elektronickej žiadosti o vydanie získanie oprávnenia.

Žiadateľ uhrádza aj výšku príspevkov, ktoré sú určené pre komoru. Sadzobník príspevkov je nasledovný: členský príspevok je v hodnote 166€, za výkon autorizovaného geodeta a kartografa sa uhrádza aj poistné voči zodpovednosti vo výške 30,50€, za získanie oprávnenia s pečiatkou je potrebné uhradiť 40€, príspevok kvalifikačnej skúšky na komore je v hodnote 200 €. Žiadateľ nie je povinný uhradiť príspevok na prípravný kurz v hodnote 100€, ktorý je súčasťou kvalifikačnej skúšky.

Členský príspevok platí každý člen komory. Pokiaľ jeho členstvo trvá menej ako polrok, členský príspevok sa uhrádza v polovičnej výške. Za zápis do zoznamu autorizovaných osôb žiadateľ platí jednorazový poplatok splatný najneskôr v deň zápisu. Poplatok za kvalifikačnú skúšku musí byť uhradený pred vykonaním kvalifikačnej skúšky.

Na získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa je určitý postup. Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovenskej republiky (www.slovensko.sk) je možné podať žiadosť v elektronickej podobe alebo priamo príslušnému orgánu, resp. komore. Žiadateľ nájde žiadosť o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov na stránke komory.

K žiadosti žiadateľ prikladá prílohy a zloží sľub do rúk predsedovi predstavenstva komory. Žiadateľ k žiadosti prikladá doklad o kvalifikácii a o praxi, doklad o vykonaní odbornej skúšky, osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, doklad o vykonaní úhrady, resp. doklad o úhrade členského príspevku, o vydaní oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a doklad o úhrade poistného. Poslednou prílohou je výpis z registra trestov, ktorý bezplatne a automaticky pre občanov Slovenskej republiky zabezpečuje jednotné kontaktné miesto.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal dňa 12.05.2016 usmernenie, ktorým stanovuje prípravu, zverejňovanie a evidenciu interných normatívnych aktov. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sa podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov spravuje činnosť štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra. Úrad stanovuje kvalitatívne podmienky pre výkon vybraných geodetických a kartografických činností, zaisťuje vytváranie a chod informačného systému geodézie, kartografie a katastra, ďalej poskytuje informácie a údaje z tohto systému, zaisťuje triedenie, vyhodnocovanie, dokumentovanie, archiváciu a sprístupnenie výsledkov na základe vybraných geodetických a kartografických činností.

Účelom usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je určenie postupu a poplatkov na vydávanie preukazu,  ktorým je držiteľ oprávnený na vstup a vjazd na cudziu nehnuteľnosť a postup spravovania Centrálneho registra geodetov.

Týmto preukazom je držiteľ oprávnený na vstup alebo vjazd na cudziu nehnuteľnosť, ak vykonáva alebo kontroluje geodetické a kartografické činnosti. Preukaz je držiteľovi vydaní okresný úradom príslušného samosprávneho kraja. Geodetovi vydáva preukaz Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Pri vykonávaní geodetických a kartografických činností mu slúži na to, aby preukázal svoje oprávnenie vstupovať do vytýčených priestorov okresného úradu, do ktorých môžu vstupovať len osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti. Preukaz slúži aj na nahliadnutie, tvorbu výpisov, odpisov a tiež náčrtov zo zbierky listín. Držiteľ si preukazom môže vyžiadať údaje z katastrálneho operátu elektronickou formou, geodetické a kartografické činností vykonáva na origináli mapy katastra alebo mapy príslušného operátu, prípadne aj na neplatných mapách. Do katastra nehnuteľností sa preukazom môžem na diaľku dostať do databázy informačného systému, požiadať o čísla záznamov meraní zmien, parcelných čísel novovytváraných parciel, či čísel novozriadených podrobných geodetických bodov. Okrem iného môže požiadať aj o ďalšie podklady v papierovej alebo elektronickej podobe zo štátnej dokumentácie. Preukaz geodeta nie je prenosný na inú fyzickú alebo právnickú osobu. Zároveň je tento preukaz aj služobným preukazom ako zamestnanca úradu alebo zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý svoju činnosť vykonáva na katastrálnom odbore alebo odbore opravných prostriedkov príslušného okresného úradu, alebo ako zamestnanec právnickej osoby, ktorú zriadil úrad. Preukazy v rozmeroch 9 cm x 6 cm sú zároveň platné na celom území Slovenskej republiky a ich platnosť sa končí po uplynutí troch rokov od jeho vydania, končí sa v prípade zmeny osobných údajov držiteľa preukazu akými je zmena čísla občianskeho preukazu alebo ak v preukaze bola zistená chyba, ktorú zapríčinil vydávajúci orgán. Platnosť preukazu končí aj jeho zničením, stratou, odcudzením, poškodením, ale aj v prípade úmrtia žiadateľa. Ak platnosť preukazu skončila uplynutím troch rokov, vydá sa držiteľovi nový preukaz označený rovnakým číslom. V prípade ukončenia platnosti preukazu zmenou osobných údajov držiteľa alebo jeho zničením, poškodením, stratou, odcudzením, sa vydáva nový preukaz označený novým číslom. Nový preukaz s opravenými údajmi a označený rovnakým číslom sa vyhotovuje skončením platnosti preukazu v prípade, ak držiteľovi zmenilo číslo občianskeho preukazu alebo zistenou chybou v preukazu, ktorú zapríčinil vydávajúci orgán. Pri tejto skutočnosti sa na preukaze nemení dátum vydania. Všetky údaje o držiteľoch a vydaných preukazov sú evidované v Centrálnom registri geodetov.

Držiteľ, ktorý si požiada o vydanie preukazu, si musí podať žiadosť o jeho vydanie, ktorá obsahuje dôležité náležitosti a to osobné údaje držiteľa, ako je titul, meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, adresu držiteľa, telefonický kontakt a e-mailovú adresu. Žiadosť obsahuje aj obchodné meno, identifikačné číslo držiteľa, miesto podnikania fyzickej osoba podnikajúcej a vykonávajúcej zárobkovú činnosť alebo údaje zamestnávateľa, ktorý žiada o vydanie preukazu za svojho zamestnanca, a to obchodné meno, sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo danej organizácie. V žiadosti je dôležitý aj podpis žiadateľa, v prípade zamestnávateľa je dôležitou náležitosťou vrátane podpisu štatutára spoločnosti alebo jeho splnomocnenca aj pečiatka spoločnosti. K žiadosti sa prikladá preukaz, ktorého platnosť expirovala a kópia dokladu preukazujúca spôsobilosť držiteľa vykonávať činnosti v geodetickom a kartografickom obore. K žiadosti sa neprikladá iba preukaz, ktorý bol nejakým spôsobom poškodení, stratený či odcudzený a daná skutočnosť musí byť v žiadosti uvedená. V prípade, ak sa preukaz vydal až potom, čo usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky nadobudlo účinnosť, kópia dokladu sa už pri vydaní ďalšieho preukazu k žiadosti o vydanie preukazu neprikladá.

Za vydanie preukazu, ktorým je držiteľ oprávnený vstupovať a vchádzať na cudziu nehnuteľnosť, sú vyberané správne poplatky podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov tohto zákona. Držiteľ uchádzajúci sa o výkon činnosti geodeta uhrádza za vydanie preukazu správny poplatok ………………(v dokumente Čl. V, písmeno 2). Preukaz, ktorého platnosť skončila zničením, stratou, odcudzením alebo poškodením sa správny poplatok vyberá ………………….. (v dokumente Čl. V, písmeno 3). V prípade skončenia platnosti preukazu zmenou čísla občianskeho preukazu alebo zistenou chybou zapríčinenou vydávajúcim orgánom, sa za vydanie ďalšieho preukazu nevyberá správny poplatok.

Centrálny register geodetov bol zriadený na základe osobitných pokynov a jeho hlavnou úlohou je evidovať údaje o vydaných preukazoch a ich držiteľoch. Spravuje ho úrad, ktorý tento Centrálny register geodetov zverejňuje na intranete a na svojej webovej stránke, pričom v registri nie sú zverejnené údaje držiteľov preukazu, ako dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu. Údaje, ktoré sú zverejňované na základe požiadavky úradu katastrálneho odboru v Centrálnom registri geodetov, zabezpečuje na webovom sídle úradu odbor informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia a na intranete zverejňovanie zabezpečuje Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Centrálny register geodetov je aktualizovaný raz za mesiac a to vždy k poslednému dňu v mesiaci. Katastrálny odbor na príslušnom okresnom úrade zasiela raz mesačne a vždy k poslednému dňu v mesiaci nové a pozmenené údaje o držiteľoch preukazov, ktorý sú oprávnení na vstup a vjazd na cudziu nehnuteľnosť. Držiteľ platného preukazu geodeta zapísaný v Centrálnom registri geodetov je oprávnený si požiadať o údaje z katastrálneho operátu elektronickou formou a získať tak údaje uložené v databázach informačného systému katastra nehnuteľností. Na základe osobitných ustanovení, slovom preukaz používajúce sa v tomto usmernení Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, sa myslí preukaz geodeta ako aj preukaz, ktorým je držiteľ oprávnený na vstup a vjazd na cudziu nehnuteľnosť. Ak je preukaz v rámci prechodných ustanovení, ktorý oprávňuje držiteľa vstupovať a vchádzať na cudziu nehnuteľnosť, vydaný pred nadobudnutím účinnosti usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, je považovaný za platný preukaz, pokiaľ neskončí jeho platnosť uplynutím troch rokov od jeho vydania, zmenou osobných údajov, zmenou čísla občianskeho preukazu, zistenou chybou, ktorú zapríčinil orgán vydávajúci preukaz, poškodením, stratou, odcudzením a zničením preukazu, či úmrtím držiteľa preukazu. Preukaz, ktorým je držiteľ oprávnený vstúpiť do štátnej dokumentácie a ktorý bol vydaný pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, je považovaný za platný preukaz geodeta, až kým nenastane niektorá z vyššie uvedených skutočností v prípade preukazu oprávňujúceho držiteľa vstupovať a vchádzať na cudziu nehnuteľnosť. Spomínané usmernenie nadobúda svoju účinnosť dňom 20. mája 2016, ktorým sa zároveň ruší usmernenie zo dňa 06.05.2015 č. USM_UGKK SR_11/2015 Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Usmernením sa stanovuje postup vydávania preukazov, ktoré oprávňujú držiteľov na vstup a vjazd na cudziu nehnuteľnosť a preukazov, na základe ktorých je držiteľ oprávnený vstupovať do štátnej dokumentácie a usmernením sa upravuje aj spôsob riadenia Centrálneho registra geodetov.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.8]
Shopping Basket