Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Účelová mapa – čo je to?

Pod účelovou mapou sa rozumie mapa veľkej mierky, ktorá má obsah prispôsobený požiadavkám jej využitia alebo požiadavkám konkrétneho objednávateľa. Hlavný rozdiel medzi účelovými mapami a Základnými mapami veľkej mierky (ZMVM), ktoré sú tvorené pre požiadavky katastra nehnuteľností, je v tom, že účelové mapy sú presnejšie a podrobnejšie po obsahovej stránke. Doplnené sú napríklad o inžinierske siete a technologické zariadenia, ktoré slúžia k prevádzke resp. k výrobnej činnosti. Napríklad signalizačné zariadenia, zásobníky, silá a podobne. Účelová mapa je vyhotovovaná v dvoch triedach presnosti – prvej a druhej. Ich spracovanie vychádza z inštrukcií na tvorbu Základných máp SR veľkej mierky.

Z konkrétnych príkladov účelových máp môžeme uviesť napríklad Jednotnú železničnú mapu, Základnú mapu závodu (ZMZ), Jednotná železničná mapa (JŽM), Základnú mapu diaľnice alebo Technickú mapu mesta (DTMM). O účelových mapách môžete hovoriť aj pri zameriavaní polohopisného a výškopisného plánu.

Ako sa účelová mapa vytvára?

Účelová mapa je tvorená v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv v rozsahu, ktorý je stanovený objednávateľom. Body PBPP(ZBPP),  PNS, respektíve body nivelačných ťahov v danej lokalite, sú zväčša použité ako východiskové bodové pole.
Napríklad, v prípade zamerania závodov sa použije ako podklad jestvujúca  ZMZ  – dielo je vyhotovené tak, že vychádza z jej štruktúry, stavu a značkového kľúča. V iných situáciách sa môže ako východisko pre zobrazenie polohopisnej kresby použiť podklad katastra nehnuteľností (vektorová digitálna mapa VKM, kópie máp z katastra), prípadne zameranie hraníc pozemkov.
Je prípustné, aby bol zákres stavieb a polohopisnej kresby aj prebratý. Prebratie kresby však prichádza do úvahy po tom, ako je overená jej presnosť alebo musí byť zákres doplnený novým meraním. Polohopisná zložka obsahuje dohodnuté prvky výrobných technológií, sietí a podobne, výškopis je zobrazený pomocou výškových kót, vrstevníc alebo terénnych šráf.
Spracovanie meraní a grafiky diela sa najčastejšie vykonáva v digitálnej forme s vyplotrovaním samotného diela.

A čo digitálne technické mapy mesta?
Digitálne technické mapy mesta (DTMM) sú mapy, ktoré obsahujú podrobné zobrazenie polohopisu a výškopisu, plus informatívne zobrazenie inžinierskych sietí. Podľa geodetických dokumentácií vytvárajú mestá bázu digitálnej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytujú verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technickom vybavení. Takmer všetky väčšie mestá v SR spracúvajú a poskytujú digitálnu mapu mesta. Majú ju napríklad mestá Bratislava, Trnava, Martin, Zvolen, Ružomberok a mnohé ďalšie. Digitálne technické mapy mesta sú tvorené na základe katastra nehnuteľností v systéme súradníc S-JTSK a výškovom systéme Bpv v 3. triede presnosti.

Digitálne technické mapy mesta a zmeny v nich – kedy ich musíte hlásiť?

Nahlásenie zmien údajov do digitálnej technickej mapy, respektíve nutnosť získať “Záznam o prevzatí do DTMM”, je potrebné ku kolaudačnému konaniu po dokončení stavby. Zmeny v digitálnej mape mesta sa týkajú stavebného objektu samotného, či už v prípade novostavby alebo prestavby a okrem toho aj vybudovaných resp. zmenených inžinierskych sietí.

Čo je potrebné k zapracovaniu zmeny do DTMM?

Digitálne technické mapy mesta k zapracovaniu zmien vyžadujú v prvom rade spracovanú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, teda porealizačné zameranie. Potrebujete poznať číslo stavebného povolenia, názov stavby, adresu stavebníka a ďalšie údaje, aby ste mohli správne vyplniť tlačivá podania.
Pri geodetickom zameraní zmeny sú dôležité a potrebné priebehy jednotlivých inžinierskych sietí, ich napojenia na jestvujúce rozvody a hĺbky ich uloženia. Poznať potrebujete aj rozmery potrubí, káblov, chráničiek, ale aj názvy skriniek rozvodov elektriky, plynu a podobne. Všetky spomínané požadované informácie nájdete v projekte.
Najideálnejšie je, samozrejme, zamerať zmenu priamo na už položenom vedení vo výkope, nie až po zasypaní ryhy. Jednoducho sa tak vyhnete nepresnostiam v určovaní meraných sietí. Pred zasypaním ryhy, pokiaľ je zasypanie nutné, je potrebné zaznamenať hĺbku a polohu položených sietí (napríklad označením kolíkom), keďže siete sa nemusia klásť v rovnakom čase. Samozrejme, samotné zameranie je potrebné objednať až po tom, ako sú všetky stavebné objekty vybudované.

Do bázy údajov sú nové údaje vkladané priebežne na základe geodetických zameraní stavieb, ktoré sú uvedené do používania a podľa informácií, ktoré sú poskytnuté prevádzkovateľmi sietí technickej infraštruktúry. Informačné výstupy sú tvorené formou kartograficky spracovaných mapových edícii s mierkou 1:500, prípadne môžu byť aj v elektronickej forme mapových listov na digitálnych pamäťových médiách. Mesto zo svojich mapových fondov na účely projektovania stavieb, tvorby architektonických štúdií a generelov, poskytuje aj priestorové informácie účelovej mapy, ktoré sú v mierkach 1:2000 a 1:10 000, či už v digitálnej alebo v kartografickej podobe. Denne sú tieto informácie poskytované zároveň s poradenskými službami v kancelárii prvého kontaktu.

Digitálne technické mapy a poskytovanie údajov

Digitálne technické mapy miest obsahujú údaje, ktoré sú poskytované v podobe používateľských výstupov.

Aký je postup vybavenia žiadosti?

 1. Žiadateľ vyplní tlačivo „Objednávka“

V tlačive sa vyplňujú nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje žiadateľa (odberateľa), teda názov/meno a priezvisko, úplná adresa sídla/bydliska vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktné údaje: telefón, fax, e-mail
 • požadované údaje (podľa týchto údajov vyhotoví správca technickej mapy mesta mapový podklad), požadovaný rozsah v km2, nomenklatúra mapových listov, vymedzenie ulicami, parcelným číslom, priložená schéma (možno ju zakresliť aj ručne), mierka
 • polohopis, výškopis, inžinierske siete, variant obsahu a ďalšie údaje
 • forma, tlač na ink-jet plotri, digitálne údaje, xeroxové (čierno-biele) kópie
 • formát, veľkosť papiera A1, A3, digitálny formát CIT, JPG, DGN, DXF
 • účel použitia mapového diela
 • dátum, meno, podpis (pečiatka) zodpovednej osoby – odberateľa.

 

 1. Pracovník referátu geoinformačného systému podľa zadanej objednávky pripraví požadované údaje

Dĺžka trvania prípravy digitálnych podkladov sa líši na základe rozsahu územia, mierky (1:500 – 1:2000), formy výstupu (cit, jpg, dgn, dxf) a tlače. V prípade, že rozsah je menší, v rozsahu 1-2 mapových listov, je objednávka vybavená už do nasledujúceho dňa, ak je rozsah viac ako 2 mapové listy alebo mierka väčšia ako 500, objednávka sa vybaví najneskôr do 5 dní, ale prihliada sa aj na požiadavky zákazníka. Do každého, či už rastrového alebo vektorového, mapového výstupu, je potrebné zapracovať geodetickú dokumentáciu stavieb. Práve toto zapracovanie zaberie z celej prípravy digitálnych údajov najviac času.

 1. Po vybavení objednávky pracovník telefonicky kontaktuje objednávateľa, ktorý si musí prísť prevziať šek na zaplatenie na poštovom úrade, prípadne zaplatiť prevodným príkazom cez banku. Výška úhrady je stanovená podľa cenníka.
 • Číslo účtu IBAN: SK17 7500 0000 0000 2582 5893,
 • Adresát: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 1.

 

Po tom, čo sa objednávateľ preukáže dokladom o zaplatení, dá pracovník tomuto objednávateľovi podpísať dodací list a vydá mu požadovaný výstup. Ak bola objednávka uskutočnená formou e-mailu, zodpovedný pracovník vybaví túto objednávku taktiež po tom, čo elektronickou poštou obdrží výpis z banky.

 

 

 

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.7]