Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Geodetické práce v investičnej výstavbe, pred a porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí

 

Čo sú to vlastne geodetické práce?

Pod Geodetickými prácami sa rozumejú meračské práce, zaznamenávanie a spracovanie výsledkov meraní a práce súvisiace so zobrazovaním a aktualizáciou súboru geodetických informácií.

 

Medzi geodetické a kartografické činnosti projektanta patrí:

 • spracovanie vytyčovacích výkresov,
 • príprava a tvorba účelových mapových podkladov veľkej mierky
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • geodetické činnosti spojené s výkonom autorského dozoru zo strany projektanta
 • určovanie vlastníckych hraníc podľa katastrálnych máp

 

Medzi najčastejšie služby v tejto oblasti patrí:

 

 • spracovanie polohopisných a výškopisných podkladov pre projektovú dokumentáciu
 • šetrenie majetkoprávnych vzťahov
 • šetrenie priebehu inžinierskych sietí
 • skenovanie a zobrazovanie stavebných objektov v 3D (fasády, lomy, veže a pod.)
 • zameranie skutočného stavu stavebného objektu v 2D/3D
 • zameranie terénu pre projektantov
 • vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

 

 

Geodetické práce a kartografické činnosti, ktoré využijú investori:

 • prípravné práce k realizácii stavby
 • výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby
 • základné vytýčenie priestorovej polohy
 • budovanie základných vytyčovacích sietí
 • meranie deformačného pretvorenia objektov
 • kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov

 

Geodetické práce a kartografické činnosti, ktoré využijú dodávatelia:

 • výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby,
 • podrobné vytýčenie,
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • meranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov,
 • kontrolné merania vybraných geometrických parametrov objektov,
 • meračské protokoly na dokladovanie skutočného rozsahu prác,

 

Najčastejšími poskytovanými službami v oblasti investičných projektov sú:

 • vytýčenie stavebných objektov (vodovod, kanalizácia, plyn a pod.)
 • polohové a výškové vytýčenie stavby
 • kontrolné merania v priebehu výstavby
 • výpočty kubatúr dovezených/odvezených hmôt
 • geodetický dozor stavby
 • porealizačné zameranie stavebných objektov (DSVS)
 • zameranie a výpočet spevnených plôch
 • geometrické plány na rozostavané stavby, ku kolaudačnému konaniu, zriadenie vecného bremena
 • a iné mnohé iné prípravné práce k realizácii stavby a počas samotnej realizácie

 

Geodetické práce sú nevyhnutným základom pre pozemkové úpravy. Na vykonanie projektu pozemkových úprav sú potrebné nasledovné geodetické činnosti:

 

–  určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

– účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav

– spracovanie tej časti projektu pozemkových úprav, ktorá je využiteľná na aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém

– aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a mapa hodnoty pozemkov

– vyhotovenie registra pôvodného stavu

– vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

– vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav

– vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

– vyhotovenie mapy projektu pozemkových úprav, zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového

 

Priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav je určený meraním, prípadne vytýčením a následnou trvalou stabilizáciou hranice, ak v teréne nie je zreteľná. Hranica obvodu projektu pozemkových úprav sa následne zobrazí do máp katastra nehnuteľností. Pre projekt pozemkových úprav je potrebné aj účelové mapovanie polohopisu a výškopisu. Účelové mapovanie polohopisu predstavuje zameranie skutočného stavu v teréne a zistenie zmien medzi skutočným a evidovaným stavom v katastri nehnuteľností. Účelové mapovanie výškopisu zas predstavuje zameranie aktuálneho výškopisu. Účelové mapovania polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav sú následne podkladom na aktualizáciu máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, projektovanie spoločných zariadení a opatrení, návrh nových pozemkov a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.

Vykonáva sa aj vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne. Toto vytýčenie sa vykonáva pre význačné lomové body hraníc obvodu projektu pozemkových úprav, verejných a spoločných zariadení a opatrení a rozhraničenie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a podrobné lomové body hraníc nových pozemkov.

Medzi dôležité pojmy v tejto oblastí patrí rozdeľovací plánmapa projektu pozemkových úprav. Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním je technickým podkladom na vykonanie zmien v katastri nehnuteľností. Forma, akou musí byť rozdeľovací plán spracovaný, určuje okresný úrad. Mapa projektu pozemkových úprav zas predstavuje grafické zobrazenie nového usporiadania územia. Po zápise údajov projektu do katastra nehnuteľností sa stáva katastrálnou mapou.

Finálnym krokom je odovzdanie dokumentácie projektu pozemkových úprav správe katastra na zápis údajov projektu do katastra nehnuteľností. Dokumentáciu projektu pozemkových úprav tvorí:

– rozhodnutie o schválení projektu

– nariadenie vykonania projektu

– rozhodnutie o schválení vykonania projektu

– výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu

– operát registra pôvodného stavu

– operát registra nového stavu

– výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

– elektronická časť projektu, ktorej súčasťou je okrem iného aj porovnávacie zostavenie údajov registra pôvodného stavu a registra nového stavu

– výsledný elaborát bodov podrobného polohového bodového poľa

Čo zabezpečuje autorizovaný geodet a kartograf pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb?

 1. prípravu mapových podkladov
 2. geodetické údaje bodov geodetických základov a podrobných geodetických bodov
 3. vyhotovenie geodetických podkladov slúžiacich na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov
 4. vypracovanie projektu vytyčovacej siete
 5. spoluprácu s projektantom
 6. kontrolu vytyčovacích výkresov slúžiacich na vytýčenie priestorovej polohy objektov
 7. vypracovanie návrhu celkového rozpočtu na kartografické a geodetické práce
 8. kontrolu vytyčovacích výkresov slúžiacich na podrobné vytýčenie

Autorizovaný geodet a kartograf tak vykonajú všetky potrebné prípravné práce k realizácii stavby, plus práce počas samotnej realizácie a aj po nej.

Porealizačné zameranie stavby

Nielen prípravné práce k realizácii stavby sú dôležité, potrebné sú aj geodetické práce počas výstavby a po dokončení stavby.

Vyhláška ÚGKK č.300/2009, ktorá sa viaže k zákonu o geodézii a kartografii ustanovuje, že geodetické a kartografické činnosti počas jednotlivých fáz výstavby inžinierskych stavieb sú zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov.

Pod fázami výstavby sa rozumie fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby, fáza realizácie stavby a fáza kolaudácie a prevádzky stavby.

 

Čo zabezpečuje autorizovaný geodet pri realizácii stavieb?

 1. a) kontrolné meranie terénu v priestoroch staveniska pred tým, ako sú začaté zemné práce,
  b) protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov, ktoré súvisia so stavbou, zhotoviteľovi
  c) vytýčenie priestorovej polohy stavby, s čím súvisí aj vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí. Následne je to vytýčenie hlavných polohových bodov trás a hlavných výškových bodov, ktoré musí byť v súlade s územným rozhodnutím. Na záver dochádza k protokolárnemu odovzdaniu zhotoviteľovi
  d) pri líniových stavbách tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie
 2. e) počas výstavby zabezpečuje kontrolu geodetických a kartografických činností zhotoviteľa
  f) protokolárne prebratie geodetických podkladov a vytyčovacej siete súvisiacej so stavbou od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka, vrátane kontrolného merania terénu pred tým, ako sú začaté zemné práce
 3. g) kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek, ktoré sú prekladané zhotoviteľom na fakturáciu.
  h) realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie. Tá je realizovaná vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia.
  i) vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak je to vyžadované charakterom stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,
  j) realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, rovnako ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení,
  k) pred kolaudáciou stavby meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, taktiež aj základné meranie posunov a deformácií
  l) meranie a vyčíslenie geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, ktoré sa následne predkladajú na fakturáciu stavebníkovi,
  m) archiváciu meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom denníku,
  n) v rámci autorského dozoru projektanta kontrolné merania vybraných parametrov stavby
 4. o) vybudovanie vytyčovacej siete vrátane určenia jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej následné odovzdanie zhotoviteľovi,
  p) vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v rámci areálu staveniska.

Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb je autorizovaným geodetom a kartografom zabezpečované:

 1. a) súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby na základe skutočne vykonaných stavebných prác
  b) porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov podľa reálneho vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov
  c) ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia, tak aj meranie posunov a deformácií objektov a zariadení

Určité geodetické a kartografické činnosti podliehajú pri projektovaní stavieb autorizačnému overeniu. Tomuto overeniu podliehajú tieto výsledky geodetických a kartografických činností:

 • geodetické podklady na projektovanie stavieb vyhotovené pôvodným meraním alebo doplnením existujúcich geodetických podkladov
 • projekt vytyčovacej siete
 • geodetické podklady na územné konanie
 • výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov, ktoré boli zriadené na vyhotovenie geodetických podkladov
 • vytyčovacie výkresy stavieb
 • projekt merania posunov

Aj výsledky geodetických a kartografických činností pri samotnom uskutočňovaní stavieb podliehajú autorizačnému overeniu. O akých výsledkoch tu hovoríme? Jedná sa o výsledné operáty z vytýčenia obvodu staveniska s osobitným právom využitia pozemku podľa osobitných predpisov, zo zriadenia geodetických bodov vytyčovacej siete a kontroly vytyčovacej siete počas realizácie stavby, z vytýčenia stavby v súlade s územným rozhodnutím a so stavebným povolením, z vytýčenia existujúcich podzemných vedení na povrchu, ktoré majú byť dotknuté výstavbou, z vytýčenia tvaru a rozmerov objektu s výnimkou drobných stavieb, pokiaľ netvoria vlastnícku hranicu alebo výsledný operát z kontrolných meraní a meraní posunov objektov a zariadení.

 

Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností vo výstavbe overuje autorizovaný geodet a kartograf. Autorizačnému overeniu pri vyhotovení geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podlieha výsledný operát merania a zobrazenia skutočného realizovania stavieb. Akýkoľvek výsledný operát, ktorý má rozsah nad 0,025 km2 sa odovzdáva do štátnej dokumentácie. Autorizačnému overeniu podlieha aj výsledný operát pri vyhotovovaní geodetických meraní geometrických parametrov a pri vyhotovovaní geodetických meraní posunov pri prevádzke stavieb.

 

Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

Pre našich klientov zabezpečujeme spracovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia líniových stavieb a stavieb s priestorovou skladbou.

Hlavnou časťou dokumentácie pri spracovaní dokumentácie pre stavebné objekty s priestorovou skladbou je výkres reálneho vyhotovenia stavby. V tomto výkrese zobrazí geodet všetky časti nového objektu červenou čiarou, číslami pre zoznam súradníc sa označia lomové body objektov s uvedením ich výšky, napojenie na inžinierske siete sa zas označí farbami jednotlivých sietí a geodeticky sa vyznačia merateľné položky, ako napríklad podklad pre fakturáciu stavebníkovi. V prípade, že stavba je rozdelená na viacero samostatných stavebných objektov, môže byť porealizačné zameranie vyhotovené samostatne pre jednotlivé objekty, alebo skupinu objektov, pričom po úplnom ukončení stavby sa skompletizuje súborná dokumentácia reálneho vyhotovenia stavby.

Výkres je aj podkladom pre vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby.

 

Z líniových stavieb spracujeme dokumentáciu reálneho vyhotovenia stavieb hlavne pre dopravné stavby a inžinierske siete. Z hľadiska inžinierskych sietí je to vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrické NN a VN vedenia, verejné osvetlenie a teplovod. Vo výkrese skutočného vyhotovenia stavby je geodetom vyznačebý nový objekt farbou na základe druhu inžinierskej siete, vyznačia sa lomové body a očíslujú sa pre zoznam súradníc. Podľa projektovej dokumentácie sa označia objekty a vo výkrese sa uvedú aj geodeticky merateľné položky, ktoré sú podkladom pre fakturáciu.

Podľa požiadaviek investora môže byť súčasťou dokumentácie pre líniové stavby spolu s výkresom skutočného vyhotovenia stavby aj výkres pozdĺžneho profilu (porealizačné zameranie kanalizácie, plynovodu, vodovodu). Vyhotovujeme aj digitálne súbory podľa požiadaviek správcov sietí pre ich GIS.

Výkres skutočného vyhotovenia líniovej stavby je podkladom pre vyhotovenie geometrického plánu slúžiaceho na zameranie stavby (dopravné a vodohospodárske stavby), alebo aj geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena pre inžinierske siete.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.8]