Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Podľa pokynov príslušného stavebného úradu je potrebné pred plánovanou kolaudáciou stavby pripraviť potrebné doklady. Viaceré z týchto dokladov sú vyhotovené geodetom. Treba však brať na vedomie, že požiadavky jednotlivých stavebných úradov sa líšia, preto je potrebné prispôsobiť potrebné doklady podľa toho, čo vyžaduje daný stavebný úrad. Pred tým, ako je stavebná činnosti započatá, vám vytýčime polohu budúcej stavby a dodáme vám Zápisnicu o vytýčení stavebnej čiary. Po dokončení stavby túto stavbu zameriame a vyhotovíme geometrický plán na zameranie stavby, ktorý je nevyhnutný pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. V Bratislave je navyše potrebné vyhotoviť aj podklad pre Digitálnu technickú mapu mesta. My vám vaše nové inžinierske siete zameriame, vyhotovíme elaborát a dodáme vám Záznam o prevzatí elaborátu do Digitálnej technickej mapy mesta, ktorý predložíte pri kolaudácii.

Čo je to polohopisný a výškopisný plán?

Polohopisný a výškopisný plán (PVP) sú mapové diela, teda zobrazenia danej lokality vo vhodnej mierke. Polohopis a výškopis je plán, ktorý obsahuje zamerané prvky polohopisu – polohopisnú kresbu (hranice pozemkov, stavebné objekty, cesty…) a výškopisnú kresbu (terénne šrafy, výškové kóty resp. vrstevnice a podobne). Polohopis a výškopis môže navyše obsahovať aj stav katastra nehnuteľností. Polohopis a výškopis má mierku volená podľa požiadaviek na presnosť zobrazenia jednotlivých polohopisných prvkov resp. podľa požiadaviek objednávateľa.

V prípade záujmu zabezpečujeme aj nasledovné súvisiace služby:

 • výpočet kubatúr
 • priečne a pozdĺžne profily
 • digitálny 3D model terénu
 • zobrazenie stavebných objektov v 3D

Na aké účely môžem polohopis a výškopis použiť?

Polohopis a výškopis môže slúžiť na zdokumentovanie stavu objektov a terénu, ale najmä aj ako podklad pre vypracovanie projektu, špeciálne v prípadoch, ak má byť stavebný objekt osadený do svahu alebo výškovo členitého terénu.

Výškopisný plán pozemku

Výškopisný plán pozemku vám vypracujeme na mieru, aby bol zhotovený ideálne pre vaše konkrétne potreby. Skúsenosti máme s polohopisnými a výškopisnými plánmi pre projekt jedného rodinného domu, robíme však aj s polohopisnými a výškopisnými plánmi veľkého rozsahu, či už v rozsiahlych územiach určených na výstavbu, alebo v areáloch organizácií a súkromných spoločností.

Pred tým, ako sú začaté práce na projektovaní stavby, je nevyhnutné projektantovi dodať polohopisný a výškopisný plán. Geodet pri podrobnom meraní zameria polohu a výšku bodov ohraničujúcich tvar meraných predmetov. Ako príklad môžeme uviesť výstavbu rodinného domu, pred ktorou je potrebné zamerať oplotenie pozemku, jestvujúce inžinierske siete a komunikácie. Správne zameranie prispeje k správnemu naprojektovaniu polohy stavby, správnemu spádu kanalizácie a ďalším dôležitým veciam. Kvalitným polohopisným a výškopisným zameraním pred započatím samotného projektovania vašej stavby sa môžete vyhnúť mnohým nepríjemnostiam.

Z akých dôvodov využíva projektant výškopisný plán pozemku?

 • je dôležitý pre čo najvhodnejšie osadenie domu na konkrétny terén a následné napojenie stavby na inžinierske siete
 • výškopisný plán pozemku zohľadňuje priebeh terénu, napríklad jeho svahovitosť, čím pomáha znižovať náklady na výkopové práve a úpravu terénu na minimum
 • výškopisný plán pozemku navyše zohľadňuje skutočný stav plotov, polohy a výšky susedných domov, čo je dôležité pre zachovanie dostatočných vzdialeností, svetlosti a podobne
 • vo výškopisnom pláne je zaznamenaná správna poloha katastrálnej hranice
 • Pre kupujúcich minimalizuje výškopisný plán pozemku nemilé prekvapenia zo skutočnej polohy plotov a veľkosti samotného pozemku (odporúčanie z praxe)

Čo obsahuje polohopis a výškopis?

Polohopis predstavuje samostatné, líniové alebo plošné objekty, ako napríklad:

 • existujúce ploty
 • existujúce stavby
 • chodníky
 • cesty
 • pešie a automobilové vstupy
 • vegetáciu a jej prípadné presahy (napr. presah korún stromov)
 • a ďalšie prvky (napr. dopravné značenie)

 

Jednoducho povedané, vďaka polohopisu viete polohu, do ktorej umiestnite novostavbu domu vzhľadom na zástavbu naokolo.

Výškopis predstavuje vyjadrenie výškového priebehu, ako napríklad:

 • výškové kóty
 • vrstevnice

 

Vďaka výškopisu viete určiť polohu, do akej umiestnite novostavbu domu vzhľadom na terén pozemku pod ňou. Vrstevnice sú čiary na mape spájajúce body, ktoré majú rovnakú nadmorskú výškou. V situáciách, kedy si terén nevyžaduje zobrazenie výškových pomerov vrstevnicami, je lepšie označovať výšky pomocou kót. Pri zameranom bode sa tak vo výkrese bude nachádzať číselný údaj s nadmorskou výškou bodu.

Inžinierske siete predstavujú bodové líniové objekty, ako napríklad:

 • podzemné a nadzemné vedenia energií (kanalizácia, voda, elektrina, plyn) a ich hĺbky a výšky od terénu.
 • verejné osvetlenie
 • siete telekomunikácií

 

Práve vďaka inžinierskym sieťam, ktoré sú vo forme bodových líniových objektov, viete, kadiaľ a pod akým sklonom bude najlepšie k novostavbe viesť inžinierske siete.

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa je mapa, ktorá slúži na zobrazenie právnych hraníc nehnuteľností a pomocný stav katastra (čiara so slučkou). Pomôže vám tak v situáciách, keď potrebujete vedieť, do akej polohy umiestnite novostavbu domu vzhľadom na hranice pozemkov. Na základe týchto údajov viete dodržať uličnú čiaru a zákonné odstupy od stavieb.

 

 

Bočné pohľady na susediace stavby.

Pri plánovaní je niekedy veľmi vhodné mať podrobnejšie informácie ohľadom bezprostredne susediacich stavbách. Na susediacej stavbe zameriame priebeh striech, stien, okien a komína, vďaka čomu budete vedieť, ako čo najlepšie umiestniť vaše okná a akým spôsobom budete vy tieniť susedom, alebo naopak.

Počítajte s týmito rizikami…

Nie všetky inžinierske siete sa musia dať zamerať. V praxi sa občas stáva, že nie všetky podzemné siete alebo ich znaky sú viditeľné. Prípadne, môže nastať situácia, že nie je možné zmerať hĺbku kanalizácie. Avšak žiadny strach, aj v takýchto situáciách existuje riešenie. Vyžiadajte si od správcov sietí ich priebeh. Katastrálna mapa totiž nie vždy musí byť tvorená zo súradníc lomových bodov. Takéto problémy sa najčastejšie týkajú len katastrálnych území a pozemkov, ktoré ešte nemajú určenú číselnú mapu t. j. nečíselná mapa. Zväčša sa jedná o menšie mestá a obce. Najväčší problém je v tom, že priebeh hraníc pozemkov síce je k dispozícii, ale tvar, poloha a rozmery hraníc nie sú určené na základe zamerania v teréne, ale len z približného obkreslenia papierovej katastrálnej mapy. Tento problém sa dá vyriešiť napríklad určením si hranice pozemkov, napríklad pomocou vytýčenia hraníc pozemku.

Ako prebieha budovanie vytyčovacích sietí?

Projekt vytyčovacej siete stavby alebo komplexu stavieb obsahuje geodetický systém, plus jeho realizáciu pre meračské a výpočtové práce a rozmiestnenie jednotlivých priestorových, polohových a výškových budov. Okrem toho musí obsahovať aj číslovanie bodov, spôsob ich stabilizácie a ochrany pred poškodením, musí spĺňať presnosť podľa zadaných kritérií a návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti. Dôležitý je aj predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete a v neposlednom rade technická správa.

Autorizovaný geodet a kartograf navrhne štruktúru a konfiguráciu vytyčovacej siete v súlade s tvarom a charakterom stavby alebo súboru stavieb. Takto vybudovaná vytyčovacia sieť sa pripojí na geodetické základy.

Na záver vám bude odovzdaný výsledný elaborát z merania a budovania vytyčovacej siete, ktorý obsahuje technickú správu, údaje o rozmiestnení jednotlivých bodov siete, observačný plán a spôsob observácie, zoznam súradníc a výšok budov v platnej národnej realizácii geodetického systému a ich geodetické údaje a absolútne a relatívne charakteristiky presnosti.

Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb

Vytyčovanie priestorových stavieb je taktiež dôležitým úkonom. Jednoznačná priestorová poloha projektovanej stavby je stanovená koordinačným výkresom, na základe ktorého sa vyhotovujú vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov. Vytyčovacie výkresy priestorovej polohy obsahujú súradnice a vytyčovacie prvky, ktoré umožňujú vytýčenie priestorovej polohy objektu v súradnicovom systéme stavby.

Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby zahŕňa:

 • vytýčenie hlavnej polohovej čiary
 • vytýčenie hlavnej osi, hlavných bodov trasy, charakteristických bodov
 • vytýčenie hlavných výškových bodov

Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby realizuje autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa na základe vytyčovacieho výkresu na podrobné vytýčenie. Ten obsahuje údaje o situovaní jednotlivých stavieb a ich častí, súradnice a výšky vytyčovacích bodov alebo číselné hodnoty vytyčovacích prvkov, ktoré sa vzťahujú na body vytyčovacej siete alebo na hlavné osi vytyčovaného objektu.

Podrobné vytýčenie objektu zahŕňa vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo vodorovnom a zvislom smere a vytyčovanie jednotlivých častí a konštrukčných prvkov vnútri objektu na základe vytýčenia priestorovej polohy objektu. Z tohto vytyčovania sa odovzdáva protokol o vytýčení Ten môže byť v niektorých prípadoch aj súčasťou záznamu do stavebného denníka.

Protokol o vytýčení priestorovej polohy a protokol z podrobného vytyčovania obsahuje nasledovné zložky:

 • technickú správu
 • zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov
 • záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení, ktorý slúži na kontrolu správnosti vytýčenia
 • grafické zobrazenie vytýčených bodov pri vytyčovacích prvkoch
 • podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb

Už len dodáme, že protokol o vytýčení stavby alebo technologického zariadenia sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pri kolaudácii objektu.

Kontrolné meranie geometrických parametrov

Pri kontrole geometrických parametrov stavieb a ich častí, priemyselných objektov a zariadení, sa kontrolujú geometrické podmienky, ako je priamočiarosť, rovnobežnosť, rovinnosť, kolmosť, zvislosť a konštantný sklon. Takáto kontrola sa najčastejšie vykonáva na stavbách, súboroch stavieb, v priemyselných závodoch, priemyselných parkoch, výrobných halách a podobne, v ktorých je potrebné kontrolovať technologické zariadenia ako žeriavy alebo žeriavové dráhy, rotačné pece, valcovacie stroje, turbogenerátory a iné rozsiahle oceľové konštrukcie.

Výsledkom kontrolného merania geometrických parametrov je:

 • číselné a grafické znázornenie meraných parametrov
 • porovnanie nameraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách
 • technická správa s uvedeným konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá projektu alebo normy

Meranie posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení

Pod posunom a deformáciou stavby alebo technologického zariadenia sa myslia zmeny v priestorovej polohe a tvare objektu, ktoré sú spôsobené vplyvom zaťaženia základovej škáry, vplyvom dynamických prevádzkových účinkov a ďalších faktorov pôsobiacich na objekt v danom priestore a čase. Tieto zmeny sa určujú priamym geodetickým meraním vzhľadom na základnú etapu merania alebo predchádzajúce etapy merania. Merania posunov a deformácií sa vykonávajú na inžinierskych stavbách a technologických zariadeniach, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, bezporuchovej výstavby a prevádzky a na objektoch zakladaných na nepriaznivých geologických podmienkach. Meranie sa navyše vykonáva aj pri okolitých objektoch v blízkosti novej stavby, ktorých stabilita môže byť takouto výstavbou ohrozená.

Špecifickou skupinou merania posunov a deformácií sú merania posunov počas zaťažovacej skúšky stavieb a mostov Takéto merania majú kontrolný charakter a slúžia najmä na overenie statickej a dynamickej funkcie kvality zaťažovanej konštrukcie. Predmetom takéhoto merania bývajú závislé posuny základových konštrukcií, vodorovné a zvislé posuny stavby a naklonenie nosných konštrukcií.

Podrobné usmernenie o projekte merania posunov a deformácií, realizácii merania a vyhodnocovania zaťažovacích skúšok uvádzajú technické normy. Elaborát z merania a vyhodnocovania posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení sa odovzdáva správcovi a prevádzkovateľovi stavby alebo zariadenia.

Tento elaborát obsahuje:

 • technickú správu
 • definíciu a realizáciu vzťažného systému a jeho vzťah k záväzným geodetickým systémom
 • situáciu rozmiestnenia vzťažných a pozorovacích bodov
 • relatívne charakteristiky presnosti pozorovaných bodov voči vzťažným bodom, stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových sietí aj kovariačnú maticu bodov
 • grafické znázornenie posunov a geodetickú interpretáciu dosiahnutých výsledkov

Čo je to Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a načo slúži?

Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a výšok podzemných, pozemných a nadzemných objektov a zariadení v definovanej realizácii záväzného geodetického systému. Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a výšok podzemných, pozemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme. Priestorové zamerania všetkých podzemných vedení a zariadení je realizované ešte pred tým, ako sú zakryté.

Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je dôležitá, je podkladom na ďalšie úkony, ako napríklad:

 • kolaudáciu stavby
 • projektovú činnosť a zmenu stavby
 • spracovanie údajov pre tvorbu geografických informačných systémov

Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je vyhotovená priamym geodetickým meraním, ktoré nadväzuje na vytyčovaciu sieť stavby. Elaborát z geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje technickú správu, zoznam súradníc a výšok podrobných bodov a súbor údajov, ktorý obsahuje polohopis, popis, prípadne aj výškopis v grafickej a digitálnej forme.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.8]