Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

 

Geodeti Nitrianskeho kraja vypracovávajú geometrické plány v týchto okresoch:

 • Komárno
 • Levice
 • Nitra
 • Nové Zámky
 • Šaľa
 • Topoľčany
 • Zlaté Moravce

Autorizovaný geodet a kartograf – Nitra

Táto činnosť geodetov v Nitre sa charakterizuje ako podnikanie na základe určitých špecifických zásad.

Na základe týchto zásad koná JKM (Jednotné kontaktné miesta) ako sprostredkovateľ požiadavky o tvorbu oprávnenia na podnikanie danej inštitúcii, ktorá má právo rozhodnúť o poskytnutí oprávnenia na podnikanie. Príslušná inštitúcia po doručení požiadavky kontaktuje žiadateľa (budúceho geodeta v Nitre) a deciduje o vydaní daného oprávnenia po dobu, ktorá je daná podľa špecifických zásad.

Predpoklady pre dosiahnutie oprávnenia na výkon činnosti kompetentného kartografa a geodeta v Nitre

Združenie geodetov a kartografov zaeviduje do registra autorizovaných kartografov a geodetov Nitry fyzickú osobu, ktorá

 • je schopná na kompletné právne úkony
 • je čestná (mravná), bez morálnej ujmy
 • spravila kvalifikačnú skúšku pred združením, predložila svoju schopnosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
 • dala prísľub

Schopnosť vykonávať právne úkony sa nadobúda dosiahnutím plnoletosti.

Osobitnú špecifickú kvalifikáciu nadobudne fyzická osoba, ktorá

 • úspešne ukončila vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia
 • úspešne ukončila vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania
 • po získaní vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe
 • úspešne spraví kvalifikačnú skúšku pred úradom geodézie

Do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa dostane fyzická osoba po tom, ako zloží sľub pred predsedom združenia. Následne sa zapíše do zoznamu a môže vykonávať činnosť geodeta Nitry.

 

Doplňujúce informácie k funkcii kartografa a geodeta Nitry

Geodetické a kartografické činnosti, ktoré treba vykonať na kvalifikačnú skúšku:

vypracovanie geometrických plánov, zakladanie stanovených sietí, geodetické práce na pevninové úpravy, určovanie rozhraní pozemkov, zhotovenie a obnovenie geodetických bodov,  vytvorenie geometrického plánu, vymeriavanie posuvov a porušenia tvarov stavebných subjektov a technologických mechanizmov.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti pre personálnu špecifickú kvalifikáciu sú:

určovanie rozhraní pozemkov, zakladanie a aktualizácia geodetických bodov, geometrické plány a geodetické práce na pozemkové úpravy.

 

Ceny za vydanie licencie na úkon činnosti autorizovaného kartografa a geodeta Nitry

Cena za kvalifikačnú skúšku na nadobudnutie personálnej špecifickej kvalifikácie – 82,50 €

Túto cenu možno uhradiť viacerými spôsobmi, a to:

 • prevodom z účtu
 • v hotovosti do kasy náležitého orgánu
 • kolkovými známkami, ktoré budú v príslušnej hodnote na náležitom orgáne
 • poštovým poukazom na účet náležitého orgánu

 

Konania, ktoré sa uskutočňujú v závislosti od návrhu odoslaného elektronickou cestou, a ktoré sú podpísané elektronickým podpisom, majú poplatok zmiernený o 50 % z tarify poplatkov určených v cenníku (maximálne však do 70 €).

 

Výška dotácií pre združenie:

 • členský príspevok……………………………………………………………………….166 €
 • poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK…………….30,50 €
 • oprávnenie a pečiatka………………………………………………………………….40 €
 • kvalifikačná skúška na združení……………………………………………………200 €
 • prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na združení………………………..100 € (nepovinné)

 

Členský príspevok združenia vyplatí každý člen na celý rok. Avšak, ak toto členstvo trvá len polroka, je možnosť platiť členský príspevok v polovičnej výške. Platba za kvalifikačnú skúšku býva splatná pred jej vykonaním.

Priebeh pre zisk oprávnenia na činnosť autorizovaného geodeta a kartografa

Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR možno elektronicky požiadať o vznik oprávnenia alebo podať žiadosť priamo na danom orgáne, ktorým je združenie.  Požiadavku o zapísanie do registra geodetov a kartografov možno nájsť na webovej stránke združenia.

Pri zápise do registra geodetov a kartografov treba priniesť niekoľko dôležitých príloh a dokumentov, s ktorými sa zloží sľub pred predsedom združenia.

Prílohy, ktoré treba odovzdať:

 • výpis z registra trestov (občania SR majú tento výpis bez poplatkov, pretože im ho zabezpečí JKM)
 • certifikát o vykonaní kvalifikačnej skúšky
 • dokument o vzdelaní a praxi

 

Úrad musí zabezpečiť  produkciu a funkciu informačného systému geodézie, katastra a kartografie, a tiež poskytnúť potrebné informácie a dokumenty z tohto systému. Jeho úloha sa vzťahuje aj na preberanie, dokumentovanie, či archivovanie rôznych výsledkov, ktoré boli nadobudnuté na základe kartografických a geodetických prác.

Podľa tohto usmernenia sa ustanovujú postupy pri odovzdávaní preukazu, ktorý slúži na oprávnenie vstupu a vjazdu na cudziu nehnuteľnosť kartografom a geodetom v Nitre. Za tento preukaz je potrebné uhradiť určitú danú čiastku. Ďalej stanovuje postup pri odovzdávaní preukazu geodeta v Nitre a poplatky.

Preukazy

Existujú dva preukazy, z ktorých jeden slúži na vstup a vjazd na nehnuteľnosť a druhý je preukaz geodeta, ktorý má niekoľko dôležitých funkcií.

Preukaz na vstup a vjazd vydáva okresný úrad v danom kraji, konkrétne v Nitrianskom kraji. Majiteľovi tohto preukazu umožňuje oprávnený vstup na nehnuteľnosť počas vykonávania a kontroly geodetických a kartografických prác.

Preukaz geodeta slúži na vykonávanie geodetických a kartografických aktivít geodetom Nitry. Vďaka nemu možno zaznačiť geodetické a kartografické činnosti na pôvodnej katastrálnej mape, žiadať o informácie z katastrálneho operátu, požiadať o čísla zápisu detailného vymeriavania premien. Dovoľuje vstup do určitých vyhradených priestorov okresného úradu, kam smú len povolené osoby vykonávajúce činnosť kartografov a geodetov  Nitry. Tento preukaz geodeta je neprenosný.

Preukazy majú platnosť na  celom území Slovenskej republiky. Majú presne stanovené rozmery (9 cm x 6 cm) a platnosť sa končí, keď

 1. preukaz odcudzia, stratí sa alebo sa poškodí
 2. ubehli tri roky od vydania preukazu
 3. sa pozmenia osobné údaje vlastníka preukazu
 4. sa zmení číslo občianskeho preukazu vlastníka preukazu
 5. zomrie vlastník preukazu

 

Žiadosť o vydanie preukazu

Žiadosť o vydanie preukazu musí obsahovať nasledovné informácie o budúcom vlastníkovi preukazu: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, doručovaciu adresu, telefónne číslo, a tiež e-mailovú adresu.

K žiadosti sa prikladá príloha, a to preukaz s ukončenou platnosťou a kópia dokladu, ktorý hovorí o spôsobilosti vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

Poplatky

Správny poplatok za vydanie preukazu na vstup a vjazd na cudziu nehnuteľnosť  sa vyberá podľa sadzobníka poplatkov, ktorý je ako príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky.

Správne poplatky za nový preukaz geodeta sa vyberajú v niekoľkých prípadoch. Ak ide o nový preukaz geodeta, správny poplatok sa vyberá. Ak sa platnosť preukazu geodeta skončila tým, že preukaz bol odcudzený, zničený alebo poškodený, správny poplatok sa vyberá aj v tomto prípade. Ak sa ale platnosť preukazu skončila kvôli chybe v preukaze vďaka orgánom, ktoré preukaz vydali, správny poplatok sa nevyberá.

 

Centrálny register geodetov

Register bol založený samostatným príkazom a slúži na evidovanie informácií o preukazoch, a tiež o vlastníkoch preukazov. Spravuje ho úrad, ktorý tento register uverejňuje na svojej webovej stránke a na intranete.

Register sa vždy k poslednému dňu v mesiaci aktualizuje.

Pokiaľ sa v preukazoch o vstupe a vjazde na cudziu nehnuteľnosť  zmení údaj, tak katastrálny odbor okresného úradu posiela danému úradníkovi tieto zmeny raz mesačne  posledný deň v mesiaci.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.7]