Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Účelová mapa

Mapa veľkej mierky, ktorej obsah je prispôsobený podľa jej použitia. Je viac detailnejšia a presnejšia, ako Základné mapy veľkej mierky (tie sú tvorené pre požiadavky katastra nehnuteľností). Medzi takéto mapy môžeme zaradiť Základnú mapu závodu, Jednotnú železničnú mapu, Základnú mapu diaľnice.

Ako sa vytvára účelová mapa

Objednávateľ si udá rozsah mapy v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Zákres stavby a polohopisnej kresby smie byť prebratý a doplnení novým meraním. Výškopis je zobrazený pomocou vrstevníc, výškových kót alebo terénnych šráf.

Digitálna technická mapa mesta

Zahŕňa v sebe detailné vyobrazenie polohopisu a výškopisu, a tiež inžinierske siete. Digitálnu technickú mapu mesta vedia poskytnúť všetky väčšie mestá na území Slovenskej republiky – Bratislava, Trnava, Zvolen, Martin,… Po dokončení stavby treba nahlásiť zmeny do súboru údajov technickej mapy. K zapracovaniu tejto zmeny treba mať spracovanú geodetickú dokumentáciu reálneho vyhotovenia stavby. Pre vyplnenie tlačiva sú dôležité tiež nasledovné informácie: číslo stavebného povolenia, adresu stavebníka, názov stavby… Zmenu je najlepšie zamerať na položenom vedení vo výkope, nie až po zasypaní ryhy.

Digitálnu technickú mapu mesta má na starosti mesto. V databáze sú spravované údaje o existujúcich inžinierskych sieťach, takže tým poskytuje rýchle informácie stavebníkom.

Údaje z technickej mapy sa poskytujú spôsobom používateľských výstupov.  Žiadateľ musí vyplniť tlačivo, kde poskytne svoje identifikačné údaje, meno a priezvisko, adresu, variant obsahu, polohopis a výškopis, účel použitia mapového diela a dátum, meno, podpis a pečiatka zodpovednej osoby.

Príprava týchto digitálnych podkladov trvá individuálne, na základe rozsahu územia. Pokiaľ sa podklady nedajú vyhotoviť, pracovník sa spojí s objednávateľom, aby sa dohodli na inom postupe. Ak sa objednávka vyhotoviť dá bez problémov, objednávateľ môže zaplatiť prevodom na účet sumu, ktorá je určená podľa cenníka.

Evidencia geodetickej dokumentácie

Pri kolaudácii stavieb v rámci hlavného mesta musí stavebník doručiť potvrdenie o evidovaní geodetickej dokumentácie reálneho vyhotovenia stavby vytvorenej geodetom.

Pre vydanie potvrdenia treba vyplniť tlačivo, ktoré obsahuje údaje o stavbe, údaje o stavebníkovi, mená osôb a územnú príslušnosť stavby. Geodetická dokumentácia ako príloha, musí obsahovať grafické a meračské zdokumentovanie objektov stavby.

Evidencia prevádzkovateľov sietí

V tejto evidencii je každá fyzická a právnická osoba, ktorá v rámci svojho predmetu činnosti s vedeniami a objektami technického vybavenia poskytuje vyjadrenie k umiestneniu stavby.

Technické vybavenie je súbor inžinierskych sietí, prevádzkových a stavebných objektov, poskytujúci k zásobovaniu energiou, teplom, vodou, svetlom, k odkanalizovaniu daného územia, pre telekomunikácie, televíziu, káble.

Technická mapa mesta zahŕňa údaje o geometrickom usporiadaní stavieb a jej databáza je hlavným zdrojom priestorových informácií pri plánovaní stavieb.

Digitálna mapa

Jej vlastníkom je hlavné mesto a tvorí súčasť Mestského informačného portálu. Ide o prepojenie súborov údajov spracovaných výpočtovou technikou:

 • údaje o polohopise a výškopise
 • vybrané časti z technickej dokumentácie
 • vybrané časti informačného súboru lokalizácie
 • vybrané časti informačného systému katastra nehnuteľnosti

Správcom digitálnej mapy je Magistrát hlavného mesta SR. Správca má na starosti financovanie, plánovanie, tvorbu digitálnej mapy. Správcovia sú:

 • okresné úrady Bratislava I – V
 • hlavné mesto – súbory údajov o polohopise, výškopise a popise
 • jednotliví správcovia technického vybavenia

 

Tvorba digitálnej mapy

Technologický postup a návod pre vznik digitálnej mapy ako záväzné normy určujú obsah, systémové prostredie tvorby, presnosť tvorby dát, štýl aktualizácie.

Začiatočné údaje digitálnej mapy tvoria číselné údaje územno-identifikačného súboru, číselné údaje o polohopise a výškopise, údaje o technickom vybavení.

Správca mapy vypracuje získané údaje a dá ich správcovi technického vybavenia na overenie. Správca technického vybavenia odsúhlasí údaje, ktoré musia súhlasiť v digitálnej mape a v dokumentácii.

Obsah digitálnej mapy

Predmetom merania sú trvalo stabilizované body detailného polohového a výškového poľa, stavby nad 1m2 zastavanej plochy, verejná zeleň, vodné toky a plochy, dopravné siete, údaje o výškopise, popis, ostatné údaje.

Ohlasovacia povinnosť zmien

Vzťahuje sa na právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú stavebnú činnosť v hlavnom meste, na základe ktorej nastane zmena priestorovej polohy jestvujúceho, prípadne nového objektu.

Správca technického vybavenia musí pri každej zmene obsahu digitálnej mapy túto zmenu oznámiť správcovi mapy, a to cez výsledky geodetických meraní.

Lehota ohlásenia zmeny pre správcu je 30 dní odo dňa uvedenia predmetu merania do užívania alebo odstránenia tohto predmetu.

Splnenie ohlasovacej povinnosti zmien

Právnická a fyzická osoba je pri stavebnej činnosti povinná odovzdať dokumentáciu správcovi mapy, aj s potvrdením správcu o odovzdaní.

Dokumentácia stavby, ktorá ide do rúk správcovi mapy, obsahuje:

 • okres
 • katastrálne územie
 • identifikáciu stavby
 • názov, adresu a IČO
 • poľný náčrt
 • súpis súradníc a výšok
 • triedu presnosti výsledku meraní
 • aktualizované údaje v elektronickej podobe
 • iné veci a náležitosti podľa potreby.

Evidencia správcov technického vybavenia

Technické vybavenie je zoskupenie inžinierskych sietí, stavebných objektov, plôch, ktoré slúžia na zásoby energie, tepla, vody, svetla.

V evidencii správcov sa nachádza každá právnická a fyzická osoba, ktorá pracuje s predmetmi tohto technického vybavenia.

Zmena v evidencii musí byť nahlásená správcom technického vybavenia správcovi mapy, a to do jedného mesiaca od ich zistenia.

Údaje v evidenčnom liste sú:

 • názov, sídlo a IČO organizácie
 • názov, sídlo a IČO nadriadeného orgánu
 • prieskum typov zariadení v správe
 • meno, adresa pracovníka, ktorý je zodpovedný za technickú dokumentáciu
 • meno, adresa pracovníka, ktorý je zodpovedný za geodetickú dokumentáciu.

Údaje z digitálnej mapy

Údaje sa poskytujú na základe užívateľských výstupov. Tie sú vo forme záznamov vybraných častí údajov na počítači, grafické výstupy daných častí údajov ako účelových máp a výstupov daných častí údajov.

Výstupy sú:

 • odplatne právnickým a fyzickým osobám podľa daného predpisu a cenníka, ktorý je odsúhlasený primátorom hlavného mesta. Pre účely sa rozlišujú interní užívatelia (obyvatelia hlavného mesta a orgány miestnej samosprávy) a externí užívatelia (fyzické a právnické osoby, ktoré žijú mimo hlavného mesta).
 • Bezodplatne, a to mestským organizáciám (zriadené hlavným mestom pre individuálne potreby), mestským častiam (pre ich individuálnu potrebu bez poskytnutia tretej osobe) a orgánom miestnej štátnej správy (pre plnenie úloh).

Digitálne mapy sa používajú v jednotlivých mestských častiach hlavného mesta v takej lehote, akú určí primátor hlavného mesta (túto lehotu musí prerokovať aj so samotným starostom mestskej časti). Zavedenie tejto mapy býva oznámené tradičným spôsobom.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.7]