Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

Úlohou pozemkových úprav je usporiadanie pozemkového vlastníctva pomocou právnych, terénnych, komunikačných, vodohospodárskych, ekologických a iných opatrení s cieľom zlepšiť produkčné a pracovné podmienky v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a s cieľom podpory kultúry a rozvoja vidieka. Pozemkové úpravy sa môžu presadiť všade tam, kde nie je možné priamo určiť vlastníka pozemku na základe kúpnej, darovacej alebo nájomnej zmluvy. Dôvodom môže byť napríklad veľký počet vlastníkov, vysoký počet parciel alebo aj stav,  kde je vlastník parcely neznámy. Pozemkové úpravy sa vykonávajú, ak je to potrebné, na zistenie vlastníctva. V súčasnosti, sa na zistenie vlastníctva využíva Register obnovenej evidencie pozemkov, ktorý sa pravidelne obnovuje a aktualizuje. V rámci projektu sa vypracuje Register pôvodného stavu, tzv. výkaz pozemkov s ich ocenením. Ďalším dôležitým krokom pozemkových úprav je nové mapovanie. V súlade s projektom sa uskutoční detailné zameranie územia s cieľom získať informácie o polohopise a výškopise a komisionálne schválenie stavu pozemkov v teréne. Na základe poznatkov získaných z nového mapovania sa vykonáva nové usporiadanie pozemkov. V prípade, ak má vlastník viacero pozemkov, je možné pozemky sceliť do jedného. Tento pojem sa nazýva komasácia a je najdôležitejšou časťou projektu. Na základe komasácie sa vlastníkovi naprojektuje jeden alebo niekoľko nových projektov. Poslednou neoddeliteľnou časťou pozemkových úprav je  plánovanie krajiny a investičná príprava. Územné plánovanie sa v projekte pozemkových úprav realizuje prostredníctvom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia. Na základe územného plánovania sa vydáva územné rozhodnutie. Je to rozhodnutie, ktoré po schválení nahrádza rozhodnutie o umiestnení stavby. Výsledným projektom bývajú z väčšej časti aj pozemky, ktorých vlastníkom je obec a ktoré sú určené na výstavbu spoločných zariadení a opatrení. Aby sme dosiahli čo najväčšiu efektivitu a opodstatnenie pre vykonávanie pozemkových úprav, je potrebné spojiť všetky činnosti do jedného projektu. V prípade, ak by sme chceli mapovať vonkajšie časti katastrálnych území, je potrebné, aby sme sa riadili danými súčasťami pozemkových úprav, inak to nemá žiadny význam. Rovnako je to aj v prípade krajinných plánovaní. Ak sa nerešpektuje náročnosť vlastníckych vzťahov, projekt nikdy nemôže vstúpiť do etapy realizácie v teréne.  Pozemkové úpravy môžeme podľa rozčlenenia deliť na súkromné pozemky a verejné a spoločenské priestory vo vlastníctve obce a štátu. Súkromné pozemky sú pozemky, ktoré slúžia na podnikanie v lesohospodárstve, agroturizme, poľnohospodárstve a pod. Verejné s spoločenské priestory vo vlastníctve obce a štátu sú pozemky slúžiace širokej verejnosti. Realizuje sa napríklad výstavba poľných a lesných ciest, výstavba zariadení a opatrení zabezpečujúcich zadržiavanie vodnej a veternej erózie, úprava vodných tokov, výsadba zelene a výstavba vodohospodárskych zariadení a opatrení. Existuje veľa dôvodov na vykonávanie pozemkových úprav. Pozemkové úpravy sú potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, využívajú sa, ak je to potrebné z dôvodu zmeny v štruktúre poľnohospodárskych  lesných podnikov, ak má dôjsť k zmene hraníc zastavaného územia obce alebo k investičnej výstavbe, ak je to potrebné tak sa môžu využiť aj v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny alebo hospodárenia na pôde ale aj ak má dôjsť k podstatným zmenám medzi lesným a poľnohospodárskym pôdnym fondom. Pozemkové úpravy sa vykonávajú naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav. V prípade, ak to nebráni pozemkovým úpravám, je možné obvod pozemkových úprav určiť inak. Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode, ale ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť vyňaté niektoré pozemky. Napríklad sú to tie, ktoré sú vyhradené pre obranu štátu, diaľnice, cesty, národné parky, vybrané chránené územia a železnice. Orgánmi štátnej správy pre pozemkové úpravy sú pozemkové úrady, Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Orgány štátnej správy chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov ak sa môže dotýkať pozemkovými úpravami ich pôsobnosť. Účastníci pozemkových úprav sú vlastníci pozemkov, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám, vlastníci nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku, ktorý sa nachádza v obvode pozemkových úprav, vlastníci, ktorých práv sa môžu pozemkové úpravy dotknúť, Slovenský pozemkový fond, ale aj investor, ak sa jedná o investičnú výstavbu, ktorá ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav. V prípade, ak je viacero účastníkov, vytvára sa na vybavovanie spoločných záležitostí združenie účastníkov pozemkových úprav. Pozemky, ktorých vlastník je neznámy alebo sa jedná o pozemky vo vlastníctve štátu zastupuje Slovenský pozemkový fond. Ak dá účastník alebo obec podnet  na pozemkové úpravy pozemkovému úradu, ten v tomto prípade nariadi prípravné konanie za účelom preverenia dôvodov a určenia hraníc obvodu. Následne úrad v daných obciach oznámi nariadenie prípravného konania verejnou vyhláškou. V prípravnom konaní sa vykonáva potrebné zisťovanie, prerokujú sa dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou a s orgánmi geodézie a kartografie pre potreby kontroly údajov. Zároveň si obstaráva odborné vyjadrenia a posudky k možnosti rozvoja v obvode. Po posúdení výsledkov konania, teda v prípade, že sú pozemkové úpravy opodstatnené, pozemkový úrad rozhodne o povolení, ktoré obsahuje určenie obvodu úprav a určenie pozemkov vyňatých z pozemkových úprav a v neposlednom rade lehotu na zrealizovanie prvého zhromaždenia účastníkov úprav. Prílohou je mapový podklad Rozhodnutie sa opätovne oznamuje verejnou vyhláškou, kde sa musia účastníci úprav v stanovenom čase prihlásiť o účasť. Môže sa jednať aj o lesný a poľnohospodársky podnik. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, pozemkový úrad zaháji práce na oceňovaní pozemkov, obstarávaní podkladov, vyhotovovaní zoznamov vlastníkov a prevzatí písomností predložených príslušným okresným úradom. Ďalej sa predloží združeniu účastníkov, obci a orgánom štátnej správy návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania. Vypracovávajú sa najmä v rozsahu zodpovedajúcim dôvodom, zásady zahŕňajú napríklad dopravné pomery, rozhraničenie pôdy, územné vplyvy rozvoja, zmeny v štruktúr. Na základe rozhodnutí sa následne vykoná cenové vyrovnanie pozemkov. Pozemkový úrad pri cenovom vyrovnaní prihliada na  prevádzkovo- ekonomické pomery všetkých účastníkov a zároveň  prihliada na okolnosti, ktoré ovplyvňujú zhodnocovanie, využívanie a výnos pozemkov. Prihliada sa na prírodné podmienky, vlastnosti pozemkov, pomer pozemkov v obvode pozemkových úprav, záujmy ochrany životného prostredia a na vhodnú organizáciu pôdneho fondu. Prihliada sa na výhody získané pozemkovou úpravou. Účastník pozemkových úprav môže dostať vyrovnanie v peniazoch ale aj cenných papieroch v prípade, ak kvôli pozemkovým úpravám príde k zmenšeniu alebo k zväčšeniu obhospodarovanej plochy. Pozemkový úrad prerokuje s každým účastníkom požiadavky a návrhy na určenie náhradných pozemkov a následne dohodne so združením účastníkov zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov. Ak s návrhom súhlasia dve tretiny zo zúčastnených, návrh sa dostáva do platnosti. Akonáhle sú schválené úvodné podklady, pozemkový úrad dá pokyn na vypracovanie projektu pozemkových úprav, ktorý sa skladá zo sprievodnej správy a z nového usporiadania územia v obvode, ktorý obsahuje geodetické a popisné údaje v členení na plány verejných a spoločných zariadení, umiestnenie náhradných pozemkov a zoznam vyrovnaní a lokálny územný systém ekologickej stability v obvode. Súčasťou projektu je aj plán využitia súčasných a nových zariadení. Obsahuje úpravu cestnej siete a vodohospodárskych pomerov, zúrodňovanie, zachovanie a tvorbu krajinnej zelene a podobne. Všetci účastníci znášajú podľa nárokov na vyrovnanie všetkých pozemkov potrebu pozemkov na spoločné a verejné zariadenia.  Zostavuje sa aj rozdeľovací plán podľa registra pôvodného stavu.  Projekt sa spracováva tak, aby bol dostatočným pre prípravu projektovej dokumentácie a aby vyhovoval požiadavkám evidencie nehnuteľností. Pozemkový úrad následne doručí projekt účastníkom a zverejní ho v obci a súčasne  doručí každému účastníkovi výpis z rozdeľovacieho plánu. Účastníci môžu podať pozemkovému úradu námietky do 30 dní od zverejnenia alebo doručenia projektu. Ak účastníci nemajú žiadne námietky, projekt sa schváli. Ale ak boli podané námietky zo strany účastníkov, námietky úrad prerokuje, ak sa nevybavia, následne sa predložia na ministerstve, ktoré o nich rozhodne. Ak námietkam nevyhovie, projekt schváli a ak vyhovie, vráti projekt na prepracovanie. Projekt sa môže schváliť po prerokovaní námietok po odsúhlasení dvoch tretín účastníkov. Rozhodnutie je konečné, ale účastník môže podať žalobu na preskúmanie rozhodnutia. Po schválení projektu nariadi úrad jeho vykonanie. K nariadeniu sa zverejní dohodnutý postup. V deň právoplatnosti rozhodnutia  nadobúdajú účastníci vlastníctvo pozemkov alebo finančné vyrovnanie. Projekt je zároveň záväzný pre všetkých účastníkov, pre rozhraničenie pozemkov a pre zmeny druhu pozemkov. Všetky rozhodnutia v konaní archivuje pozemkový úrad. Účastník môže na náhradnom pozemku v záujme plynulého prechodu začať hospodárenie ale len v tom prípade, ak sa nejedná o účastníka, ktorého nárok je vyrovnanie je nesporný. Na návrh vlastníkov alebo oprávnených osôb o urýchlenom usporiadaní vlastníckych a užívacích pomerov sa vyhotoví zjednodušený rozdeľovací plán spolu s, plánom opatrení potrebných na umožnenie hospodárenia v novom usporiadaní pozemkov. Ak to nie je možné, pridelia sa mu iné poľnohospodárske pozemky do ho náhradného užívania. Na nich môžu účastníci zriaďovať dočasné stavby a vysádzať trvalé porasty. Ak nepríde k dohode, pozemkový úrad môže na návrh ktoréhokoľvek z nich vykonať výmenu rozdeľovacím plánom bez nariadenia konania. Vlastníctvo sa zisťuje v súčinnosti pozemkového úradu s príslušnými orgánmi, ktorými možno objasniť skutočný stav veci. Ak niekto o sebe tvrdí, že je vlastníkom pozemku a nemôže sa preukázať príslušným dokladom, pozemkový úrad ho odkáže na konanie pred súdom. AK ide o spor vlastníkom, pozemkový úrad zapíše vlastníka, ktorý ma posledný zápis v evidencii nehnuteľností alebo v pozemkovej knihe. Ak domnelý vlastník vydá žiadosť , pozemkový úrad ho môže uznať za vlastníka pozemku ak predloží rozhodnutie o dedičstve alebo zmluvu, kde dokladuje vlastnícke práva alebo sa preukáže, že došlo k deľbe užívania nehnuteľnosti . Ale aj tak, že sa preukáže, že jeho právny predchodca mail pozemky v držbe ale došlo k strate alebo poškodeniu pozemkových operátov. Vlastníctvo je možné uznať len v tom prípade, ak vo veci neprebieha súdne konanie. Pri určení vlastníctva vychádza úrad z podkladov predložených žiadateľom. Taktiež o sporoch vlastníckych práv rozhoduje súd. V prípade, ak vlastník je neznámy, koná zaňho Pozemkový fond. Náklady na vypracovanie podkladov hradí štát. Za výpis rozdeľovacieho plánu platí každý účastník paušálnu náhradu. Ak účastník porušením zákona spôsobí zvýšenie nákladov, je povinný ich nahradiť. Pozemkový úrad určuje výšku nákladov a ich rozdelenie. V prípade, ak vzniká oceniteľný prospech a aj tretím osobám, dané osoby prispejú na náklady. Ak je potrebné premiestniť alebo zničiť hospodárske budovy, nahradia sa zvýšené náklady vlastníkovi. Prevody vlastníctva sú oslobodené od poplatkov a daní. Združenie vlastníkov je právnická osoba. Spolupracujú na príprave úvodných podkladov a na projekte, podieľajú sa na financovaní projektu a zabezpečujú chod spoločných zariadení. Pozemkový úrad môže s účastníkmi rokovať. Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo, ktoré zastupuje účastníkov a zároveň môže zriaďovať odborné sekcie. Jedná sa o čestnú funkciu a môže si žiadať náhradu nákladov, ktoré pri výkone funkcie vzniknú. Vnútorné pomery upravia stanovy a združenie účastníkov zaniká uznesením zhromaždenia. Od začiatku až do konca schválenia projektu  je možné rozhodnúť o obmedzení účastníkov pozemkových úprav a taktiež sa môžu meniť a rušiť zariadenia a stavby. Technické práce pri príprave podkladov zabezpečujú osoby oprávnené nato podľa osobitných predpisov. Pozemkový úrad si môže vyžiadať aj spracovanie znaleckého posudku a jeho zamestnanci sú oprávnení vstupovať na pozemky v obvode. Pozemkový úrad nariadi do troch mesiacov prípravné konanie v každom území v jeho obvode. Pozemkový úrad musí byť spojený s postupom orgánom geodézie a kartografie pri zakladaní a vedení evidencie nehnuteľností. Úlohy štátu spojené s obnovením a usporiadaním pozemkového vlastníctva zabezpečujú pozemkové úrady. Rozhodujú v správnom konaní, objednávajú spracovanie návrhov projektov, plnia odborné úlohy súvisiace s pozemkovými úpravami a plnia úlohy štátu pri financovaní. Zároveň spolupracujú s orgánmi geodézie a kartografie pri získavaní podkladov a plnia úlohy pri vydávaní nehnuteľnosti oprávneným osobám. Pracovník úradu nesmie za účelom získania peňažných príjmov vykonávať práce, ktoré súvisia s pozemkovými úpravami. Pozemkové úrady spadajú pod ministerstvo. Môžu vytvárať stále aj dočasné sídla, ak je to potrebné. Prednostu, ktorý je na čele úradu vymenúva minister. Slovenský pozemkový fond je právnická osoba, ktorá spravuje poľnohospodárske a lesnícke nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Fond prevádza pozemky bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb a je účastníkom pozemkových úprav. Orgánmi pozemkového fondu  sú správna a dozorná rada. Činnosť pozemkového fondu riadi správna rada, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Na činnosť správnej rady dozerá dozorná rada.

V prípade, ak nehnuteľnosti prešli do vlastníctva štátu podľa osobitého predpisu, neboli použité na účely pozemkovej reformy a sú vo vlastníctve štátu sa vydajú oprávneným osobám. Právnym zástupcom osôb, ktoré boli osadníkmi sa bezplatne prevedie pozemok do vlastníctva. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve štátu – domy, nádvoria ale aj poľnohospodárske pozemky. Majitelia spoluvlastníckych podielov môžu založiť pozemkové spoločenstvo (používajú skratku poz. spol.). Evidenciu spoločenstiev vykonáva obecný úrad. Do evidencie sa zapisujú napríklad názov spoločenstva, sídlo, IČO, osobné údaje spoluvlastníkov a deň zápisu do evidencie. Vnútorné pomery spoločenstva obsahujú názov, sídlo, predmet činnosti, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti spoluvlastníkov. Stanovy a ich zmeny schvaľujú spoluvlastníci. Na uplatňovanie zákona o úprave vlastníckych vzťahov k poľnohospodárskemu majetku je príslušné Ministerstvo financií na prijatie nedoplatku kúpnej ceny alebo náhrady, ktorá bola oprávnenej osobe štátom vyplatená. Ministerstvo na uplatnenie vrátenia kúpnej ceny a na náhradu nákladov. Taktiež aj na rozhodovanie, či sa jedná o nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis. Taktiež sa na uplatňovaní zákona podieľa ministerstvo lesného hospodárstva Slovenskej republiky, ak ide o lesné nehnuteľnosti.

Úlohy pozemkového fondu môže určiť vláda Slovenskej republiky.

Potrebnú súčinnosť pri vybavovaní žiadostí na uplatňovanie nárokov poskytujú orgány štátnej správy, súdy, obce, strediská geodézie a archívy.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.8]