BRATISLAVA

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V…

TRNAVA

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

NITRA

Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

TRENČÍN

Bánovce Nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto Nad Váhom, Partizánske…

BANSKÁ BYSTRICA

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár…

ŽILINA

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin…

KOŠICE

Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

PREŠOV

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad…

Zoznam a register geodetov

Komora geodetov a kartografov

Táto komora má sídlo v Bratislave. Je to stavovská organizácia združujúca geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú dané kartografické a geodetické činnosti.

Komora je právnická osoba, ktorá má na starosti

·         zastupovanie, obhajobu a presadzovanie profesijných, sociálnych a hospodárskych záujmov jej členov

·         súpis autorizovaných geodetov a kartografov

·         aby členovia komory vykonávali činnosť kartografa a geodeta odborne, podľa stanovenia všeobecných záväzných pravidiel

·         organizovanie a riadenie konania kvalifikačnej skúšky

·         vydávanie a odstránenie oprávnenia na činnosť autorizovaného geodeta a kartografa pod vlastným menom

·         určovanie rozsahu a formy doplnkového vzdelávania členov komory

·         akceptáciu odbornej kvalifikácie autorizovaného geodeta a kartografa, pričom za odbornú kvalifikáciu sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie banskomeračského  zamerania hlbinného dobývania

·         vydávania predpisov o internej organizácii  a činnosti komory

·         určovanie sumy úhrady za účasť na kvalifikačnej skúške

·         súčinnosť pri rozširovaní geodézie a kartografie s vysokými a strednými školami, vedeckými inštitúciami, výskumnými ustanovizňami, orgánmi štátnej správy

·         súčinnosť s ústredným orgánom štátnej správy geodézie a kartografie.

Príjmy komory sa viažu na príspevky jej členov, úhrady za účasti na kvalifikačných skúškach, úhrady za pokuty, a iné príjmy.

Fyzická osoba platí za kvalifikačnú skúšku a za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa sumu, ktorú určí komora po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Na zabezpečenie svojej činnosti uhrádza náklady komora zo svojich príjmov.

 

 

Súpis autorizovaných geodetov a kartografov

Do súpisu autorizovaných geodetov a kartografov zapíše komora fyzickú osobu, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná, a ktorá vykonala kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo sa preukázala odbornou spôsobilosťou. Do zoznamu sa táto osoba musí zapísať do dvoch mesiacov odo dňa dodržania žiadosti. Komora po prijatí vydá žiadateľovi doklad o prijatí žiadosti.

Kvalifikačnú skúšku môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru geodézia a kartografia, a ktorá má za sebou päťročnú odbornú prax v daných geodetických a kartografických činnostiach.

Ak nastane situácia, že komora nechce zapísať fyzickú osobu alebo ju odmietla na vykonanie kvalifikačnej skúšky, tak má právo na domáhanie sa ochrany na súde.

Pri zápise fyzickej osoby do zoznamu geodetov, musí predniesť sľub pred predsedom predstavenstva komory.

Na zápis do zoznamu geodetov a kartografov je potrebné meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, overené kartografické a geodetické činnosti, dátum vykonania kvalifikačnej skúšky alebo dátum vydania rozhodnutia o odbornej spôsobilosti, dátum vydania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Pri akejkoľvek zmene týchto osobných údajov je povinný člen komory tieto zmenené údaje ohlásiť do 15 dní odo dňa zmeny.

Tento zoznam autorizovaných geodetov a kartografov je verejný, takže je možnosť doň nahliadnuť a robiť si výpisky.

Autorizovaný geodet a kartograf má povinnosť

·         vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v súlade s predpismi

·         uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by bola spôsobená pri výkone geodetickej a kartografickej činnosti (poistenie musí trvať po celý čas výkonu činnosti)

·         uhradiť sumu za kvalifikačnú skúšku a za vydanie oprávnenia na výkon činnosti

·         uvádzať meno a priezvisko, adresu, evidenčné číslo oprávnenia na výkon činnosti a odtlačok okrúhlej pečiatky.

Pozastavenie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa môže komora udeliť členovi, ak

·         bola podaná žaloba proti danému členovi pre chcený trestný čin, ktorý bol spáchaný v súvislosti s geodetickou a kartografickou činnosťou

·         sa spustilo počínanie o odobratie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

·         sa spustilo počínanie o odobratí alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony.

Komora má právo odstrániť zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov toho člena, ktorý

·         zomrel

·         bol pozbavený spôsobilosti

·         bol právoplatne odsúdený

·         má odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti

·         sám požiadal komoru o odstránenie zo zoznamu

·         bol vyradený

·         permanentne neuhrádza členský príspevok

Po odstránení zo zoznamu geodetov a kartografov, musí bývalý člen odovzdať komore oprávnenie o výkone činnosti a okrúhlu pečiatku do siedmich dní. Pokiaľ má bývalý člen záujem dostať sa znova na zoznam autorizovaných geodetov a kartografov, môže tak spraviť podľa určitých podmienok komory.

Práva a povinnosti člena komory

Člen komory má právo na zúčastňovaní sa na činnostiach komory, byť volený do orgánov komory, predkladať vlastné návrhy komore, využívať pomoc komory.

Člen komory je povinný starať sa o dobré meno komory, dodržiavať poriadok komory, podieľať sa na jej činnostiach, hradiť členský príspevok, neustále sa vzdelávať a dodržiavať etický kódex.

Orgány komory

Valné zhromaždenie členov komory

Disciplinárna komisia

Dozorná rada

Skúšobná a autorizačná komisia

Predstavenstvo

 

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie komory, pretože tu sa nachádzajú všetci členovia komory. Toto zhromaždenie zasadá raz za rok, ak je potreba, môže zasadať aj viackrát za rok, pokiaľ o to požiada aspoň jedna pätina členov. Pre platnosť uznesenia musí súhlas udeliť nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

Zhromaždenie má na starosti

·         volenie a odvolávanie anonymným hlasovaním predsedu a podpredsedu predstavenstva

·         vydávanie predpisov o internej organizácii a činnosti komory, organizačný a disciplinárny poriadok

·         vydávanie Etického kódexu autorizovaného geodeta a kartografa

·         schvaľovanie výšky členského príspevku komory a schvaľovanie sumy za kvalifikačnú skúšku

·         schvaľovanie výšky ročného príspevku

·         schvaľovanie rozpočtov komory a overenú ročnú účtovnú uzávierku

·         určovanie hlavných smerov a pravidlá medzinárodnej spolupráce.

Činnosť predstavenstva sa vzťahuje na

·         zvolávanie a pripravovanie programu zhromaždenia

·         hospodárenie s finančnými prostriedkami, spravovanie majetku komory

·         vymenovanie a odvolanie predsedu

·         vedenie zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov

·         vedenie zoznamu členov komory

·         zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy

·         rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie

Na vrchole predstavenstva je predseda riadiaci jeho činnosti a zastupuje komoru navonok.

Skúšobná autorizačná komora organizuje a realizuje kvalifikačnú skúšku, hodnotí splnenie podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov. Musí mať minimálne sedem členov, ktorí sú z komory a iných vedeckých inštitúcií.

Disciplinárna komisia je orgán, ktorý dohliada na výkon disciplinárnej právomoci nad členmi komory. Má tiež sedem členov, na ktorých čele je predseda riadiaci jej činnosť. Disciplinárna komisia zisťuje porušenia povinností členov komory, ak nejde o trestný čin a priestupok.

Dozorná rada má päť členov, ktorí kontrolujú hlavne plnenie uznesení zhromaždenia, činnosti orgánov komory, hospodárenie s finančnými prostriedkami komory. Na čele rady je tiež predseda riadiaci jej činnosť.

Disciplinárna zodpovednosť

Týmto zákonom môže komora uložiť trest členovi komory, ktorý porušil povinnosti člena, pokiaľ nejde o trestný čin alebo priestupok.

Pri porušení povinnosti uloží komora členovi jedno z nasledovných opatrení: písomné napomenutie, finančnú pokutu, vylúčenie z komory po dobu troch rokov.

Na začatie disciplinárneho konania môže podať žiadosť člen komory alebo orgán komory. Túto žiadosť možno podať maximálne do šiestich mesiacov odo dňa porušenia disciplíny. Rozhodnutie o disciplinárnom konaní musí byť v písomnej forme a musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.

Disciplinárna komisia musí rozhodnúť do troch mesiacov od doručenia návrhu na začatie konania. Proti rozhodnutiu komory je možné sa odvolať do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie prerokuje predstavenstvo, ktoré ho buď príjme, alebo zruší. Pokiaľ ho zruší, tak sa vec vráti na prerokovanie disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.

Prípravný výbor vykonáva pôsobnosť ustanovenia orgánov komory, ktorého členov ustanoví predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na návrh Slovenského zväzu geodetov a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie z členov slovenského zväzu a zamestnávateľského zväzu.

Výbor zvolá zhromaždenie do piatich mesiacov odo dňa účinnosti daného zákona. Na zhromaždenie sa pozvú fyzické osoby, ktorým boli udelené súhlasy na overovanie geodetických a kartografických činností Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.8]