Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

IDEM STAVAŤ NEHNUTEĽNOSŤ

Polohopis a výškopis

Vďaka tejto služby môžeme váš pozemok zamerať, aby ste spolu s projektantom/architektom vedeli urobiť, čo najlepší návrh pre budúcu polohu vášho domu. Správna poloha šetrí financie pri výkopových prácach, chráni súkromie vzhľadom k polohe susedných domov a zaistí dostatok denného svetla v dome.

Geometrický plán a vecné bremeno

Ak nemáte priamy prístup na váš pozemok a inžinierske siete na pozemku, potrebujte si zriadiť vecné bremeno. Spravíme vám geometrický plán, ktorý graficky zobrazí prístup na pozemok cez iný pozemok alebo prístup inžinierskych sietí (voda, elektrina…) na váš pozemok.

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Používa sa v prípade potreby vyňatia pozemku pre stavebné povolenie. Pri vyňatí ide o zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na pozemok, na ktorom je možné stavať. Geometrický plán na vyňatie graficky zobrazí nový pozemok, ktorý sa má vyňať, a na ktorom sa bude stavať. Potom oslovíte „pozemkový úrad“ (okresný úrad, pozemkový a lesný odbor) o rozhodnutie k zmene druhu pozemku na tento nový pozemok.

Stavebné/kolaudačné rozhodnutie

Pred výstavbou treba prejsť administratívnym procesom na danom stavebnom úrade pre získanie stavebného povolenia. Po skončení výstavby nasleduje kolaudácia a zápis stavby do katastra. V tomto procese vám môžeme zaistiť vybavenie a poradenie.

Vytýčenie stavby

Vďaka služby „Vytýčenie stavby“ môžeme do terénu umiestniť polohu vašej novej nepostavenej stavby. Takže v teréne urobíme osadenie domu na pozemok. Pomocou kolíkov vyznačíme, kde sa majú nachádzať základy novej stavby. Doklad o vytýčení stavby (vytyčovací náčrt) potom odovzdáte pri kolaudačnom konaní.

 

STAVIAM NEHNUTEĽNOSŤ

Geometrický plán a rozostavaná stavba

Ak chcete zamerať rozostavanú stavbu týmto typom geometrického plánu je možné riešiť zápis stavby do katastra. Rozostavaná stavba je stavba, ktorá má už prvé nadzemné podlažie (aspoň prvý meter muriva). Môžete si vziať hypotekárny úver od banky na dostavanie vašej stavby. Na zápis rozostavanej stavby je potrebný aj znalecký posudok a právoplatné stavebné povolenie.

Znalecký posudok

Poznáme ocenenie nehnuteľnosti pre banku alebo súd. Znalecký posudok sa používa na rozostavanú stavbu/byt, kde môžeme určovať geometrickú cenu nehnuteľnosti alebo spôsob, ako sa podiely na stavbách zapíšu na list vlastníctva.

 

POSTAVIL SOM NEHNUTEĽNOSŤ

Geometrický plán na kolaudáciu

Ak chcete zamerať dokončenú stavbu, tento geometrický plán rieši zakreslenie vašej novej stavby alebo staršej, pred tým nezameranej stavby do katastrálnej mapy. Vďaka geometrickému plánu sa zaeviduje táto stavba na váš list vlastníctva. V prípade, že staviate nový rodinný dom, potešia vás nižšie dane z nehnuteľnosti po kolaudácii. (Pri výstavbe sa zvyčajne platia 10-násobne vyššie dane, aby vás to motivovalo k dokončeniu výstavby.)

 

KUPUJEM NEHNUTEĽNOSŤ

Vytýčenie hranice pozemku

Prostredníctvom služby „Vytýčenie hraníc pozemku“ môžeme do terénu vyznačiť polohu vašej hranice na podklade súradníc katastrálnej mapy. Cieľom je, aby ste sa nepomýlili a váš budúci plot bude stáť presne tam, kde má. Vyhnete sa tak zbytočným susedským sporom. Služba je výhodná aj v prípade, že kupujete pozemok a chcete si preveriť hranice pozemku.

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Používa sa, keď potrebujete rozdeliť pozemky na parcely, oddeliť časť pozemku alebo si usporiadať podielové spoluvlastníctvo. Možnosť rozdelenia parcely podľa výmery, ktorú požadujete alebo podľa podielov, ktoré máte na liste vlastníctva. Dostupná je tiež možnosť úpravy hranice pozemkov a jednotlivé časti parciel si potom len zameníte.

Geometrický plán na kolaudáciu

Tento geometrický plán rieši zakreslenie vašej novej stavby alebo staršej pred tým nezameranej stavby do katastrálnej mapy. Stavba sa na váš list vlastníctva. Potešia vás nižšie dane z nehnuteľnosti po kolaudácii.

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Týmto geometrickým plánom obnovíme pôvodné hranice E parcely a zakreslíme ich do súčasnej C parcely, resp. do súčasnej katastrálnej mapy. Zistíme tak presné výmery parcely registra E a presnú polohu tejto parcely. Plán využijete pri usporiadaní pôvodných pozemkov z pozemkovej knihy, ktorú nám dal do elektronickej podoby ROEP (register obnovenej evidencie pôdy).

USPORIADAVAM NEHNUTEĽNOSŤ

Identifikácia v starých mapách

Oficiálne označovaná ako písomná a grafická identifikácia alebo s dodatkom spätná. Využijete ju vtedy, ak neviete, kde sa nachádzajú pozemky E-KN, ktoré ste napr. zdedili po rodičoch, alebo ak potrebujete získať od pozemkového úradu potvrdenie, či pre pozemky prebiehajú/neprebiehajú reštitúcie. Nájdeme polohu starého pozemku (parcely E) a zobrazíme ho do aktuálnej katastrálnej mapy, teda stotožníme starý pozemok (parcely E) s novým (parcela C). Výhodou je, že získavate predstavu o tom, kde sa pozemky E nachádzajú.

Vysporiadanie pozemkov

Po analýze pozemkov identifikujeme problematického vlastníka. Napríklad, ak riešime vysporiadanie pozemku pod stavbou, oslovíme správneho vlastníka a uzavrieme dohodu. Riešením vysporiadania je teda dohoda, zmluva alebo oprava, ktorá po zápise do katastra napraví všetky problémy s pozemkami.

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Obnovíme pôvodné hranice E parcely a zakreslíme ich do súčasnej katastrálnej mapy. Dostaneme presné výmery parcely a polohu parcely E. Plán využijete pri usporiadaní pôvodných pozemkov z pozemkovej knihy.

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Údaje o pozemkoch sa zapíšu do katastra nehnuteľností. Vyhotovuje sa na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku. Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra, prípadne iná PO, či FO vtedy, ak má živnosť podľa osobitného predpisu alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.

Geometrický plán sa vyhotovuje na:

 

 1. a) rozdelenie nehnuteľností
 2. b) úpravu hranice nehnuteľností
 3. c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 4. d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na používanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je evidovaná v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN
 5. e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej FO alebo PO
 6. f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností
 7. g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu
 8. h) zlúčenie nehnuteľností
 9. i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 10. j) pozemkové úpravy
 11. k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel

 

Geometrický plán musí byť dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti. Ak je geometrický plán vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami. Geometrický plán možno vyhotovovať aj pre viacero účelov súčasne, ak to neodporuje definovanej technológii vyhotovovania jednotlivých druhov geometrických plánov.

Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu odboru okresného úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach, pričom jeden prvopis ostáva na katastrálnom odbore okresného úradu. Všetky vyhotovenia geometrického plánu predložené na úradné overenie musia byť autorizačne overené. Vyhotoviteľ geometrického plánu predkladá na úradné overenie spolu s geometrickým plánom: záznam podrobného merania zmien; výsledný operát zriaďovania novourčených bodov; zoznam súradníc novourčených podrobných bodov; výpočet výmer parciel a ich dielov; oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch, ktoré boli potrebné na zameranie zmeny a neboli nájdené, prípadne boli poškodené, resp. zničené.

Katastrálny odbor okresného úradu pred úradným overením geometrického plánu preskúma súlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN ku dňu úradného overenia, súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, ceruzkový zákres nového navrhovaného stavu do katastrálnej mapy, prípadne preskúma ďalšie náležitosti, presnosť, alebo vykoná kontrolné merania. V prípade nesúladu katastrálny odbor vráti geometrický plán s dokumentáciou a s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky vyhotoviteľovi bez úradného overenia. Dátum vrátenia sa vyznačí do registra overených geometrických plánov. Úradné overenie geometrického plánu katastrálnym odborom okresného úradu je správny úkon, ktorý sa spoplatňuje.

Úradné overenie vykoná osoba poverená katastrálnym úradom doložkou „Úradne overené podľa § 9 zákona o geodézii a kartografii“, doplnenou menom, priezviskom, podpisom osoby oprávnenej na úradné overovanie, dátumom a odtlačkom okrúhlej pečiatky správy katastra so štátnym znakom. Geometrický plán úradne overí správa katastra do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán s počtom parciel nového stavu alebo dielov parciel väčším ako 25 a výsledky podľa §44 ods. 3 a 4, ktoré podliehajú úradnému overeniu, overí správa katastra do štrnástich pracovných dní odo dňa predloženia.

 

Podklady na vyhotovenie geometrických plánov

Hlavným podkladom, ktorých využitie závisí od cieľa a rozsahu meračských prác na vyhotovenie geometrických plánov, sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií katastra.     

Ďalšími podkladmi sú:

 • katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra alebo iné grafické zobrazenie nehnuteľností spolu s ďalšími údajmi (z pozemkovej knihy, železničnej knihy, verejných listín a iných listín),
 • predchádzajúce geometrické plány, meračské náčrty z pôvodného merania alebo merania na údržbu máp KN, záznamy podrobného merania zmien,
 • údaje o bodoch základného a podrobného polohového bodového poľa (zoznamy súradníc, geodetické údaje, prehľady sietí bodových polí).

Ak existuje viac využiteľných podkladov, prednostne sa na vyhotovenie GP použijú podklady s vyššou kvalitou geodetických údajov.

Správa katastra poskytne zhotoviteľovi GP podklady potrebné na jeho vyhotovenie týmto spôsobom:

 • umožní mu nazrieť do operátu KN, robiť si poznámky, kópie a vykonať kartometrické meranie,
 • poskytne katastrálnu mapu na vykonanie zobrazenia zmeny a výpočet výmer zmenených parciel,
 • vyhotoví na jeho náklady kópie, odpisy a výpisy z katastrálneho operátu súvisiace s vyhotovovaným geometrickým plánom.

Vyhotoviteľ GP si od SK vyžiada pridelenie:

 • čísla záznamu podrobného merania zmien,
 • parcelných čísiel na novovytvárané parcely,
 • čísel pevných bodov podrobného polohového bodového poľa, ak ich bude zakladať s cieľom zamerania zmeny.

        

Meračské práce v teréne

Meračské práce v teréne, ako súčasť vyhotovenia GP sú geodetické činnosti potrebné na zameranie zmeny, ktorá je jeho predmetom. Postup merania, použiteľné metódy, presnosť merania a zaznamenanie jeho výsledkov, ako aj a obsah výsledného operátu merania, ustanovujú smernice.

Hranice nových pozemkov, ak nie sú už trvalo označené, sa pred zameraním označujú vo všetkých lomových bodoch dočasne. Lomové body, ktoré sú v prírode zreteľné a jednoznačne určené pevnými predmetmi a poskytujú záruky, že sa polohovo nezmenia sa považujú za trvalo označené. 

Nahradenie dočasnej stabilizácie lomových bodov trvalým označením musí vlastník alebo iná oprávnená osoba urobiť na vlastné náklady. Takéto označenie je povinný vykonať do 30 dní po tom, ako dostal oznámenie o zápise zmeny do KN.

Geometrické plány na zmeny alebo obnovenie pôvodných vlastníckych hraníc pozemkov, ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape na podklade skorších meraní sa vyhotovujú s využitím výsledkov týchto skorších meraní až po previerke zhody merania s príslušnou meračskou dokumentáciou.

Výpočtové a zobrazovacie práce  

Výpočtové práce na vyhotovenie GP sú súhrnom činností, v ktorých sa z odmeraných údajov určí nové polohové a geometrické určenie nehnuteľností a ich dielov.

časťou výpočtových prác je:

 1. výpočet súradníc podrobných bodov,
 2. výpočet výmer parciel a ich dielov,
 3. zostavenie výmer parciel a dielov.

Vypočítané výmery parciel a ich diely zapíše vyhotoviteľ GP do výpočtového protokolu daného katastrálneho územia.

Zobrazovacie práce sú vykonanie zobrazenia návrhu zmien do katastrálnej mapy. Zmeny zakresľuje ceruzou do máp vyhotoviteľ GP ešte pred jeho autorizačným overením.  

Finálne zákresy urobí správa katastra súčasne so zápisom zmien do súboru popisných informácií z úradnej povinnosti.

V katastrálnych územiach, kde je spravovaná VKM sa zobrazovacie práce nerobia. Finálny zákres zmien sa nahradzuje aktualizáciou príslušných súborov VKM.

Časti geometrického plánu

 • popisové pole – vyplňuje sa podľa predtlače
 • grafické znázornenie
 • výkaz výmer parciel a dielov

Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností sa vyhotovuje ako kópia alebo zväčšenina katastrálnej mapy v mierke, ktorá zabezpečí dodatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby. Grafické znázornenie obsahuje, ak je to možné, aj celé susedné parcely. Mierka grafického znázornenia sa neuvádza.

Neplatná kresba polohopisu sa zruší v grafickom zobrazení geometrického plánu dvoma krátkymi červenými čiarami. Grafické znázornenie plánu sa orientuje na sever. Ak je predmet merania vo viacerých katastrálnych územiach, geometrický plán sa vyhotovuje pre každé katastrálne územie osobitne.

Výkaz výmer

Výkaz výmer je zostava ku geometrickému plánu, do ktorej sa uvádzajú parcelné čísla, výmery parciel a dielov, druhy pozemkov, spôsob využívania nehnuteľností, súpisné čísla stavieb, čísla listov vlastníctva a pozemkovonižných vložiek, mená a priezviská a adresy nových vlastníkov (držiteľov, nájomcov), dôležité upozornenia a poznámky. Obsahuje „Doterajší stav“, „Zmeny“ a „Nový stav“.

Pri jeho zostavovaní je nevyhnutné vychádzať z doterajšieho právneho stavu (aktuálneho stavu pred navrhovanou zmenou) predmetných nehnuteľností. V prípade, že práva k nehnuteľnostiam dotknutým zmenou nie sú zapísané do listu vlastníctva, je potrebné identifikovať a kvantifikovať práva k zodpovedajúcim nehnuteľnostiam.

V GP sa tento stav rieši nasledovne:

 • ak sú práva ku všetkým dotknutým parcelám registra C katastra v „Doterajšom stave“ na liste             vlastníctva a právny stav je v súlade so stavom v registri C katastra, vo výkaze výmer sa nad              riešením uvádza  „Stav právny je totožný s registrom C KN“,
 • v prípade, že právny stav parciel registra C katastra v „Doterajšom stave“ nie je zapísaný v súbore popisných informácií katastra, na liste vlastníctva sa uvádza vo výkaze výmer „Stav právny“ a „ Stav podľa registra C KN“ zvlášť,
 • osobitne sa riešia geometrické plány na pozemkové úpravy,
 • pre účely vyňatia časti majetkovoprávne neusporiadaného pozemku z poľnohospodárskej pôdy alebo vyňatia z lesného pozemku a GP na zameranie stavieb na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch, ktorých sa vo výkaze rieši „Stav podľa registra C“.

„Doterajší stav“ výkazu výmer obsahuje číslo pozemkovonižnej vložky alebo číslo listu vlastníctva, číslo pozemkovonižnej parcely alebo číslo parcely registra E KN, číslo parcely C KN, výmeru a druh pozemku.

V prípade, že nie je v pozemkovej knihe evidovaná výmera pozemku alebo je evidovaná preukázateľne chybne, uvedie sa v „Doterajšom stave“ výmera z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra a táto skutočnosť sa uvedie v poznámke.

V časti „Zmeny“ sa uvádza označenie dielov parciel arabskými číslami, výmera dielov parciel, ich pričlenenie k parcelám nového stavu a odčlenenie od parciel doterajšieho stavu.

Prostredníctvom dielov sa vo výkaze výmer rieši:

 • „Stav právny“,
 • „Stav podľa registra C KN“, ak sa vytvára nová parcela, v ktorej sa zlučujú viaceré druhy pozemkov, príp. ak sa vytvára nová parcela so zmeneným druhom pozemku,
 • „Stav právny totožný s registrom C KN“, ak je potrebné sprehľadniť väzbu medzi parcelami v „Doterajšom stave“ a v „Novom stave“ pre účely spísania listín, príp. rozhodnutí.

 

Nový stav“ výkazu výmer obsahuje čísla nových a doterajších parciel (po navrhovanej zmene), ich nové výmery, druhy pozemkov a kód spôsobu využívania nehnuteľností. Ak je vyhotoviteľ geometrického plánu oboznámený s údajmi nového vlastníka alebo oprávnenej osoby, uvedie ich do „Nového stavu“ podľa príslušných zásad.

Pre každý riešený stav sa z výmer parciel v „Doterajšom stave“, z výmer parciel v „Novom stave“, ako aj z výmer dielov parciel v časti „Zmeny“, vykoná kontrolný súčet všetkých výmer.

Poznámky k údajom uvedeným vo výkaze výmer sa uvádzajú v dolnej časti tlačiva.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.7]