Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Kontaktujte nás:

* pole je povinné

V rámci projektu vytyčovania pre vás zabezpečíme kompletné geodetické podklady, ktoré súvisia s kolaudáciou stavieb malých, ale aj veľkých rozsahov.

Pred tým, ako je plánovaná samotná kolaudácia stavby, je potrebné podľa pokynov príslušného stavebného úradu pripraviť príslušné doklady. Viaceré z týchto dokladov potrebných ku kolaudácii vyhotovuje geodet. Treba si však uvedomiť, že požiadavky jednotlivých stavebných úradov sa líšia. My vám pred započatím stavebnej činnosti vytýčime polohu budúcej stavby a dodáme Zápisnicu o vytýčení stavebnej čiary. Keď je stavba hotová, zameriame ju a vyhotovíme geometrický plán na zameranie tejto stavby, ktorý je potrebný pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. V Bratislave je navyše potrebné vyhotoviť aj podklad pre Digitálnu technickú mapu mesta. V takom prípade je postup nasledovný – najprv zameriame vaše nové inžinierske siete, nasledné vyhotovíme elaborát a vám dodáme Záznam o prevzatí elaborátu do Digitálnej technickej mapy mesta. Ten potom predložíte pri kolaudácii.

Zabezpečujeme pre vás nasledovné činnosti:

 • vytýčenie pozemku
 • vytýčenie hranice pozemku
 • vytýčenie stavby
 • vytýčenie stavebnej čiary
 • vytýčenie stavebného objektu a staveniska
 • vytýčenie inžinierskych sietí
 • Vytýčenie stavebného staveniska
 • vytyčovanie oblúkov (v prípade cestných komunikácií)
 • grafickú identifikáciu

 

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hranice pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku. Vyznačiť sa môže aj iná hranica, napríklad správnej hranice, hranice katastrálneho územia a podobne, ktorá vyjadruje vzájomný polohový vzťah v teréne v určenom podklade. Podľa potreby sa hranice vytyčujú aj v bodoch, z ktorých je možnosť vidieť na susedné lomové body alebo aj v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku.

 

Zákon definuje vytýčenie hranice pozemku nasledovne:

 

Vytyčovanie hraníc pozemkov 

 

 • 51

 

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice.

 

 • 52

 

Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie správa katastra alebo právnická osoba zriadená úradom.

 

 • 53

 

Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak vlastníci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov; v opačnom prípade sa označia dočasne.

 • 54

 

(1) Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje

 

 1. vytyčovací náčrt,

 

 1. technickú správu o vytýčení hranice pozemku,

 

 1. zoznam súradníc bodov,

 

 1. protokol o vytýčení hraníc pozemkov,

 

 1. vektorový geodetický podklad, ak sa v nečíselnej vektorovej katastrálnej mape na účely vytýčenia určia lomovým bodom vytyčovanej hranice čísla bodov a súradnice v S-JTSK podľa § 55 ods. 4.

 

(2) Autorizačne overený výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov sa odovzdáva správe katastra.

 

 

Vytýčenie pozemku si vyžaduje prítomnosť vlastníkov predmetných pozemkov alebo iné oprávnené osoby, ktoré sú zvolané k vytýčeniu hraníc pozemku a oboznámia sa s priebehom vytýčenia hranice.

Vytýčená hranica pozemku sa trvalo označí vlastníkmi pozemkov do 30 dní od kedy bolo vytýčenie hranice pozemku zrealizované . Ak je hranica sporná, nestabilizuje sa, ale je predmetom ďalšieho konania.

Práva k nehnuteľnostiam sa vytýčením hranice pozemku nijako nemenia, nevznikajú ani nezanikajú.

Vytýčenie hranice pozemku môže vykonávať iab osoba so spôsobilosťou na vykonávanie geodetických a kartografických činností a správa katastra. Operát z vytyčovania hranice pozemku je autorizačne overovaný.

 

Výsledok vytýčenia hranice pozemku je vyznačená hranica parcely v teréne. Vyznačená môže byť drevenými kolíkmi, kovovými rúrkami, roxormi a podobne. Výsledkom, ktorý prináša vytýčenie pozemku, je aj vytyčovací protokol overený autorizovaným geodetom a kartografom. Spracovaná dokumentácia obsahuje grafické znázornenie – vytyčovací náčrt a Protokol o vytýčení hranice pozemku, ktoré jasne definujú vytýčenie pozemku.

 

Grafická identifikácia

Grafická identifikácia je zakreslenie pôvodnej parcely, ktorá je evidovaná v pozemkovej knihe (pozemno knižnej vložke) alebo v registri “E”, do katastrálnej mapy registra “C”. Katastrálna mapa registra “C” sa bežne používa na takmer všetky právne úkony. Táto služba sa využíva väčšinou v prípadoch, kedy ste vlastníkmi starého pozemku evidovaného, ktorý je evidovaný len v starých mapách a chcete zistiť, kde sa reálne nachádza.

 

Pre účely právnych úkonov, ak je potrebné zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti, vyhotovuje sa spätná identifikácia parciel.

 

Spätná identifikácia parciel

Pod spätnou identifikáciou parciel sa tak myslí porovnanie zápisu parcely z registra C alebo registra E s jej zákresom v katastrálnej mape, prípadne v mape určeného operátu so zákresom a zápisom parcely v predchádzajúcom právnom stave. Históriu parcely je možné vo väčšine prípadov zistiť až 100 rokov dozadu.

 

Grafická identifikácia parciel

Grafická identifikácia parciel je grafické znázornenie parcely alebo parcely právneho stavu v katastrálnej mape. Ide teda o zakreslenie pôvodnej parcely, ktorá je evidovaná v pozemkovej knihe alebo v registri „E“, do katastrálnej mapy registra „C“.

 

Vytýčenie stavebného objektu

Pod vytýčením stavebného objektu sa myslí vyznačenie priestorovej polohy stavebného objektu v teréne na základe dodanej projektovej dokumentácie. Väčšinou je vytyčované obvodové murivo stavby v 1. NP, prípadne obvod základov. Vyznačenie priestorovej polohy sa väčšinou vykonáva železnými roxormi, ale taktiež nie je problém vytýčiť stavbu aj priamo na stavebné lavičky. Výškové osadenie stavby sa vykoná vyznačením stavebnej 0.00, resp. výškovej kóty podľa požiadavok objednávateľa, napríklad na drevený kolík.

 

Budovanie vytyčovacích sietí definuje zákon nasledovne:

 

 • 31
  Budovanie vytyčovacích sietí

(1) Projekt vytyčovacej siete stavby alebo komplexu stavieb obsahuje
a) geodetický systém a jeho realizáciu pre meračské a výpočtové práce,
b) situáciu rozmiestnenia jednotlivých priestorových, polohových a výškových bodov,

 1. c) číslovanie bodov, spôsob stabilizácie bodov a spôsob ich ochrany pred poškodením,
  d) vyžadovanú priestorovú presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov,
  e) vyžadovanú relatívnu alebo lokálnu priestorovú presnosť určenia bodov potrebnú na realizáciu stavby,
  f) návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti,
  g) predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete,
  h) technickú správu.

(2) Konfiguráciu a štruktúru vytyčovacej siete navrhne autorizovaný geodet a kartograf v súlade s tvarom a charakterom stavby alebo súboru stavieb tak, aby boli určené súradnice a výšky bodov vytyčovacej siete v platných národných realizáciách záväzných geodetických systémov v súlade s § 2.

(3) Vytyčovacia sieť, ktorá je z hľadiska charakteru a potrieb stavby budovaná v miestnom súradnicovom a výškovom systéme, sa pripojí na geodetické základy.

(4) Výsledný elaborát z budovania a merania vytyčovacej siete obsahuje
a) technickú správu,
b) situáciu rozmiestnenia jednotlivých bodov siete,
c) observačný plán a spôsob observácie,
d) zoznam súradníc a výšok bodov aj v platnej národnej realizácii geodetického systému a ich geodetické údaje,
e) absolútne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov,
f) relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových sietí kovariančnú maticu bodov.

 

 

Čo potrebujem k vytýčeniu stavebného objektu?

Vytýčenie pozemku a vytýčenie stavebného objektu sa od seba líšia viacerými náležitosťami. K samotnému vytýčeniu stavebného objektu a predovšetkým na spracovanie vytyčovacieho výkresu, je potrebné doložiť schválenú projektovú dokumentáciu v písomnej, prípadne v elektronickej forme. Ak dokumentácia obsahuje vytyčovací výkres so súradnicami v štátnom súradnicovom systéme S-JTSK, bude stačiť aj ten.

Pre výpočet súradníc stavebného objektu je potrebné mať:

– pôdorys 1.NP objektu (základov)
– osadenie objektu v rámci pozemku – situácia osadenia (tieto informácie sú aj
súčasťou stavebného povolenia)
– určenú výškovú kótu v Bpv (štátny výškový systém), alebo relatívnu výšku
osadenia (napríklad od komunikácie)

V prípade výškového vytýčenia objektu zadáva výšku osadenia projekt, resp. projektant. Výškové osadenie sa väčšinou odvíja od výšky osi príjazdovej komunikácie, resp. obrubníka.
Prakticky vytyčujeme 1. NP – murivo objektu. Ak má stavebník osadené stavebné lavičky, stavbu vytýčime priamo na ne, v prípade, že lavičky osadené nie sú, sa označenie vykoná pomocou železných roxorov. Vytýčenie úrovne 1.NP je najvýhodnejšie, keďže po prenesení polohy na lavičky ostáva zaznamenaná poloha múrov stavebného objektu počas celej výstavby. Pri výkope základov sa vytýčené roxory, samozrejme, zničia. Od vytýčeného 1.NP nie je problém vykonať výkop pre základy.

Výsledkom vytýčenia stavebného objektu je vyznačená poloha stavebného objektu, vyznačenie stavebnej nuly a spracovaná Geodetická dokumentácia – Vytýčenie stavebného objektu cca. v 3 vyhotoveniach. Tento doklad je požadovaný ku kolaudácii stavebného objektu.

 

Vytýčenie stavebnej čiary

Stavebný úrad môže pri kolaudácii stavby od vás vyžadovať doklad o vytýčení stavebnej čiary. Poloha budúcej stavby sa vyznačí v teréne ešte pred započatím stavebných prác. Odporúčame vyhnúť sa neskorším sporom so susedmi z dôvodu neodborne vytýčenej polohy budúcej stavby.

Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb

 • 32
  Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb
 • Jednoznačnú priestorovú polohu projektovanej stavby stanovuje koordinačný výkres, na základe ktorého sa vyhotovujú vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov.
 • Vytyčovací výkres priestorovej polohy obsahuje súradnice a vytyčovacie prvky umožňujúce vytýčenie priestorovej polohy objektu v súradnicovom systéme stavby, ktorý je realizovaný vytyčovacou sieťou stavby vybudovanou podľa § 31.

 

(3) Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby v platných realizáciách záväzných geodetických systémov zahŕňa vytýčenie
a) hlavnej polohovej čiary,
b) hlavnej osi, hlavných bodov trasy, charakteristických bodov,
c) hlavných výškových bodov.

(4) Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby realizuje autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa na základe vytyčovacieho výkresu na podrobné vytýčenie.

(5) Vytyčovací výkres na podrobné vytýčenie obsahuje
a) situovanie jednotlivých stavieb a ich častí,
b) súradnice a výšky vytyčovaných bodov alebo
c) číselné hodnoty vytyčovacích prvkov, ktoré sa vzťahujú na body vytyčovacej siete alebo na hlavné osi vytyčovaného objektu.

(6) Podrobné vytyčovanie objektu je
a) vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo vodorovnom a zvislom smere,
b) vytyčovanie jednotlivých častí a konštrukčných prvkov vnútri objektu na základe vytýčenia priestorovej polohy objektu.

(7) Z vytyčovania sa vyhotovuje a odovzdáva protokol o vytýčení. Protokol o vytýčení objektu môže byť aj súčasťou záznamu do stavebného denníka.

(8) Protokol o vytýčení priestorovej polohy a protokol z podrobného vytyčovania obsahuje
a) technickú správu,
b) zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov,
c) záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení (kontrola správnosti vytýčenia),
d) grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov,
e) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.

(9) Protokol o vytýčení stavby alebo technologického zariadenia sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pri kolaudácii objektu.

Pri zabezpečovaní geodetických a kartografických prác je potrebné dbať na to, aby boli tieto práce zabezpečené autorizovaným kartografom alebo geodetom. Vytýčenie pozemku, stavebného objektu atď., nie sú jednoduché činnosti a jedine tak sa vyhnete prípadným neskorším problémom.

Ako definuje geodetické a kartografické činnosti zákon?

Geodetické a kartografické

činnosti vo výstavbe

 • 30

 

(1) Geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb sú zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov jednotlivých účastníkov výstavby.

Fázami výstavby sa rozumie:

 1. a) fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby,
 2. b) fáza realizácie stavby,
 3. c) fáza kolaudácie a prevádzky stavby.

 

(2) Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje:

 1. a) prípravu mapových podkladov,
 2. b) vyhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a z lesných pozemkov,
 3. c) geodetické údaje bodov geodetických základov a podrobných geodetických bodov.

 

(3) Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf projektanta (zhotoviteľa projektu) zabezpečuje:

 1. a) vypracovanie projektu vytyčovacej siete,
 2. b) spoluprácu s projektantom,
 3. c) kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov,
 4. d) kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie.

(4) Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje:

 1. a) protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi,
 2. b) vybudovanie vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie zhotoviteľovi,
 3. c) vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska,
 4. d) kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác,
 5. e) vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a

hlavných polohových bodov trás, hlavných výškových bodov v súlade s územným rozhodnutím a protokolárne odovzdanie zhotoviteľovi,

 1. f) tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách,
 2. g) kontrolu geodetických a kartografických činností zhotoviteľa v priebehu výstavby,
 3. h) kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek predkladaných zhotoviteľom na fakturáciu.

 

(5) Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf projektanta (zhotoviteľa projektu) zabezpečuje kontrolu dodržiavania projektovaných parametrov stavebných objektov v spolupráci s autorským dozorom.

 

(6) Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa zabezpečuje:

 1. a) protokolárne prevzatie geodetických podkladov súvisiacich so stavbou, vytyčovacej siete od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka vrátane kontrolného merania terénu pred začatím zemných prác,
 2. b) realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia,
 3. c) realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení,
 4. d) vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,
 5. e) meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou stavby, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,
 6. f) vyhotovenie technickej účelovej mapy (základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, základná mapa letiska, technická mapa mesta, atď.), ak si to vyžaduje stavebník,
 7. g) meranie a kvantifikáciu geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, ktoré sa predkladajú na fakturáciu stavebníkovi,
 8. h) archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom denníku.

 

(7) Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje:

 1. a) súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác,
 2. b) porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov,
 3. c) meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia.
Celkové hodnotenie
[Spolu: 2797 Priemer: 4.7]